Oda Manifestosu

HEDEFLER

Rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmak : Kendi ayakları üzerinde durabilen, sosyal ve kültürele de erlere sahip, hukukun üstünlüğüne dayalı, özel sektör odaklı büyümenin sağlanabilmesi ve rekabetçi bir ekonomi oluşturulmasına katkı sağlamak

Bu amaçla;

 1. İdari, yasal ve mali düzenlemeler açısından iş ve yatırım ortamını basitleştirici, maliyetleri düşürücü ve verimliliği artırıcı öneriler geliştirmek, bunları ilgili kamu kurumlarıyla paylaşmak ve etkin bir şekilde takibini sağlamak
 2. İş dünyasının karşılaştığı sorunların çözümlenmesine yardımcı olacak çalışmalar için diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışma ve girişimler yapmak.
 3. Makro düzeyde ülke ekonomisinin ve sektörlerin gelece ine yönelik çalışmalar yapmak
 4. Devletin ekonomi üzerindeki ağırlığını azaltmak ve “optimum devlete” ulaşmak için çalışmalar yapmak

Çözüm sürecine katkı koymak : Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi e itli e, dayalı sürdürülebilir bir çözüm bulma cabalarını yakından takip etmek; çözüm sürecine, ilgili diğer aktörler ve paydalarla gerekli i birli ini yaparak katkı koymak; Kıbrıs Türk halkının sürecin ilerleyişi ve çözümün yararları konusunda doğru bilgilendirilmesi için çalışmak ve Kıbrıs Türk halkı ile ekonomisinin Avrupa Birliği ile bütünleşmeye hazırlanmasına yardımcı olmak

Bu amaçla;

 1. Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının, Kıbrıs Türk halkına ve iş camiasına sağlayacağı yararları değerlendirerek bunları kamuoyu ile etkin bir şekilde paylaşmak
 2. Kuzey Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarını hızlandırmak için katkı sağlamak. Özellikle Kıbrıs Türk ekonomisinin, malların, hizmetlerin, iş gücünün ve sermayenin AB çerçevesinde serbest dolaşımına hazırlanması için alınması gereken önlemler konusunda çalışmalar yapmak ve politika önerileri geliştirmek

Türkiye ile ilişkileri geliştirmek: Kuzey Kıbrıs i camiasının Türkiye ile olan ekonomik i birliklerinin artmasına katkı sağlamak

Bu amaçla;

 1. Türkiye ile olan ili kilerde mütekabiliyet prensibinin esas alınması,
 2. Başta Türkiye Hükümeti ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere, tüm ekonomik kurumlarla ili kilerin geliştirilmesi, kurumsal bir yapıya bürünmesi ve iki ülke iş insanlarının birlikte çalışma koşullarının geliştirilmesi amacına dönük faaliyetler gerçekleştirmek
 3. Türkiye ile olan mevcut ticari ve ekonomik ili kilerimizin iki taraf için de karşılıklı avantaja dönüştürülebilecek şekilde geliştirilmesi, mal ve hizmet üretiminde ve ticarette i birli i içerisinde birlikte hareket edilmesi,
 4. Oda üyelerimizin Türkiye ‘deki ekonomik ve yatırım faaliyetlerinin desteklenmesi,

AB ile ilişkileri geliştirmek : Özelde Avrupa Komisyonu, genelde Avrupa Birli i ile olan ili kilerimizin devamlılığını sağlamak ve geliştirmek; AB ile uyumu sağlamak konusundaki çalışmaları teşvik ve takip etmek.

Bu amaçla;

 1. Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü gündemde tutmak; konunun ileriye götürülmesi için çalışmalar yapmak
 2. Avrupa Komisyonu’nun Kurumsal orta ı olarak başta Kıbrıs Türk Masası olmak üzere ilgili paydaşlarla çalışmalarımızı sürdürmek ve Kıbrıs sorunu çözülmeden, bölünmü Kıbrıs’ın AB’ye alınması ve müktesebatın Kuzey Kıbrıs’ta askıya alınmasının Kıbrıs Türk toplumu üzerinde yarattığı sorunlara karşı mücadele vermek
 3. Yeşil Hat Tüzüğu’ nün sorunsuz yürütülmesini sağlamak; sorunların aşılması, ticaret hacminin büyütülmesi ve kapsamının genişletilmesi için çalışmalar yürütmek
 4. Mali Yardım Tüzüğü kapsamının iş yaşamının çıkarları doğrultusunda geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmak
 5. AB ile uyumu geliştirme konusunda AB organları ve KKTC resmi makamları ile i birli i yapmak
 6. AB müktesebatına uyum konusundaki çalışmalara katkıda bulunmak

Dış pazarlara yönelik ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi : Kuzey Kıbrıs iş camiasının dışa açık ekonomik faaliyetlerinin geliştirilebilmesi amacıyla iş birliklerinin ve potansiyel pazarlarının geliştirilmesine katkı sağlamak

Bu amaçla;

 1. Mevcut ve potansiyel dış pazarlarla ekonomik ilişkilerin geliştirilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak
 2. Dış ülkelerin, ekonomik aktörleri ve finansal kurumları ile ticari ve yatırım ili kilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek

Üyeler ile olan iletişimin güçlendirilmesi : Oda’nın üye ile olan ili kilerini en üst düzeyde devam ettirmek

Bu amaçla;

 1. Üyelerin başta bürokrasi olmak üzere iş yapmayla ilgili alanlarda karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda girişimlerde bulunmak ve etkin takibini yapmak
 2. Üye ile ileti im stratejisi oluşturmak ; hem üyeye ulaşmanın hem de üyelerin sesini Odaya ve dolayısıyla karar vericilere ulaştırmanın araçlarını geliştirmek
 3. Bölgesel toplantı ve sosyal etkinlikler düzenlemek
 4. İş dünyasının yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim, konferans, seminer vb. faaliyetler düzenlemek
 5. Üyelerin, Oda hedef, çalışma ve karar süreçlerine katılımının etkinli ini artırmak

Kurumsal yapının güçlendirilmesi : Oda’nın kurumsal yapısını ve kapasitesini, etkinliğini ve imajını geliştirmek

Bu amaçla;

 1. Başta ekonomik örgütler olmak üzere, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi
 2. Odanın kurumsal yapısının ve kapasitesinin sürdürülebilir bir yapıya yönelik geliştirilmesi için çalışmalar yapılması; odanın gelir kaynaklarının çeşitlendirilerek artırılması
 3. Odanın medya, sosyal medya ve web sitesi aracılığıyla kamuoyuyla ileti iminin geliştirilmesi
 4. Toplum için kazan-kurum için kazan-kendin için kazan prensibiyle sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve katkı koymak