Yabancı uyruklu çalışma izni

a)- İşvereninizin sizin adınıza ön izin alması gerekiyor.

Çalışma amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmeden önce işvereniniz tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurulup adınıza Ön İzin alınması şarttır. İşvereniniz, ancak yurt dışında olmanız halinde sizin için Ön İzin başvurusunda bulunabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Bakanlığın verdiği Ön İzin olmadan giriş yapan yabancı uyruklu kişiler hiçbir işyerinde istihdam edilemezler, bu kişiler için Çalışma İzni başvurusunda bulunulamaz ve bu kapsamda yapılmış başvurular kabul edilmez ve işleme konmaz.

Bir Ön İzin sahibi işçinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişinden sonra Ön İznin verildiği işyerinde işe başlamaması halinde Ön İzni iptal olur ve çalışma izni başvuru hakkı düşer.

b)- Pasaportla KKTC’ye giriş yapmalı ve giriş vizesi almalısınız.

Yabancıların Çalışma İzni Yasası  gereği, bir işverenin işyerinde veya işinde çalışacak yabancı uyruklu kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne pasaportları ile giriş yapmış olmaları ve giriş limanlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş vizelerini vurdurmuş olmaları şarttır.

c)- Ön izinle giriş yaptıktan sonra, çalışma izni  almalısınız.

KKTC’ye  çalışmak amacıyla gelmeniz halinde,  adınıza Ön İzin almış işvereninizin adaya giriş tarihinizden itibaren en geç 15 gün içerisinde Bakanlığın ilgili birimine başvurarak Çalışma İzni işlemlerinizi başlatması ve en geç 30 gün içerisinde tamamlaması gerekmektedir.

Bakanlıkca değerlendirilen Çalışma İzni başvurusunun uygun bulunması halinde size Çalışma İzni verilir. Bakanlıkca düzenlenecek Çalışma İzni  pasaportunuza işlenir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çalışma İzni en az altı ay, bir yıl ve en fazla iki yıllık süre için düzenlenir.

Altı aylık veya bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri ve/veya işletmede, aynı işverenin işinde ve aynı meslekte çalışmaya devam etmeniz halinde  Çalışma İzninizin yenilenmesi gerekmektedir. Bunun için Çalışma İzin Merkezi’ne izin uzatma başvurusunda bulunulması şarttır. Çalışma İzni uzatma başvurusunda bulunulabilmesi için Çalışma İzni sahibi işçinin, süresi dolan 1 yıllık izin döneminin 135 günden fazla süresini yurt dışında geçirmemiş olması esastır.

Süresi sona eren Çalışma İzni’nin uzatılması için sürenin bitiminden itibaren en geç üç ay içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusu yapılabilir.

Çalışma İzni, sizin için Çalışma İzni işlemlerini yapmış  işverenin işyerinde veya işinde, o işyerinin faaliyet sahası, ihtiyaç duyulan iş ve meslek dalları ve eleman ihtiyacı göz önüne alınarak verilir ve o işyerine mahsustur.

Çalışma İzni ile bir işyerinde çalışmakta iseniz izinde belirtilen işyerinden başka bir işyerinde veya işverenin yanında çalışamazsınız.

Çalışma İzninizin var olmasına rağmen;

 • İznin verildiği işe başlamamanız  halinde
 • İşe  başladıktan sonra devam etmekte kusur işlemeniz halinde,
 • Hizmet akdinin işveren veya sizin tarafınızdan feshedilmesi halinde, Çalışma İzniniz geçersiz olur ve iptal edilmiş sayılır.

İşvereninizin Çalışma İzninizi alması için gerekli sürelerde başvuru yapmasını ve izin işlemlerini tamamlayıp, tamamlamadığını takip ediniz.

 •  Yasalarda belirtilen süreler sonunda işvereninizin Çalışma İzni işlemlerinizi tamamlamaması halinde çalışmaya devam etmeyiniz.
 •  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğunuz sürede geçerli bir giriş vizesi veya Çalışma İznine sahip olmaya dikkat ediniz.
 • Çalışma İzni alınmış yabancı uyruklu işçilerin Çalışma İzninde belirtilen işte veya işyerinde, işverenin yanında ve belirtilen meslekte çalışması yasa gereğidir.
 • Süresi sona eren Çalışma İzninizin aynı işyerinde veya işte çalışmaya devam etmeniz halinde üç ay içerisinde yenilenmesi gerekmektedir.
 • Her ne şekilde olursa olsun iş ilişkinizin sona ermesi halinde Bakanlığa başvurup Çalşma İzninizi iptal ettirmemeniz halinde hakkınızda ceza işlem yapılabilir.
 • Yukardaki hususların en az birinin varlığı halinde para cezasına maruz kalabilir ve/veya yasa dışı işçi durumuna düşebilirsiniz.
 • Çalışma İzni alınması ile ilgili olarak yapılacak her türlü gider ve harç ödemeleri işveren tarafından karşılanır ve bu amaçla yapılan giderler ve harç ödemeleri için işverenleri tarafından işçilerin ücretlerinden kesinti yapılamayacağı gibi herhangi bir ödeme talebinde de bulunulamaz.
 • İşyerinde veya işinde çalışma izni ile yabancı uyruklu işçi istihdam etme talebinde bulunan işverenler Bakanlığın onayı ile yurt dışından getirttikleri işçiler için gerekli çalışma iznini almak amacıyla Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve Tüzüğünde öngörülen süreler içerisinde başvurmak ve gerekli izinleri almak zorundadırlar.
 • Yabancı uyruklu işçilerinin kendi kusurları dışında İşverenlerinin yukarıda belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı uğrayacakları her türlü maddi zarardan işverenleri sorumludur.
 • Yabancı uyruklu işçiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mevcut çalışma yasalarına göre çalıştırılırlar.
 • Bakanlığımıza bağlı Çalışma İzni Merkezi’ne Çalışma İzinleri ile ilgili konularda, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne İş Yasası kapsamındaki; ücret, çalışma saatleri, yıllık izin, haksız fesih vb. konularda, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında sigorta yatırımlarınız konularında ve İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü’ne İhtiyat Sandığı Yasası kapsamında ihtiyat sandığı yatırımlarınız konusunda bilgi ve şikayetleriniz için başvurabilirsiniz.