Odanın Görev ve Yetkileri

1. Meslek ahlakını ve tesanüdü korumak, ticaretin gelen menfaatlere uygun şekilde gelişmesine çalışmak,

2. Kıbrıs Türk Toplumunun ticari, sınai, turizm ve zirai faaliyetlerinin geliştirilmesine çalışmak, korumak ve bu konularda işadamlarına cesaret, destek ve fikir vermek,

3. İktisadi faaliyetlerle ilgili bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlarca istenilen bilgileri vermek ve üyelerin mesleklerinin icrasında ihtiyaçları olabilecek her çeşit bilgiyi, müracaatları halinde kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

4. İktisadi faaliyetlerle ilgili her türlü incelemeyi yapmak, bu faaliyetlere ilişkin endeks ve istatistikler düzenlemek,

5. Kıbrıs Türk ihraç ürünlerine menşe şahadetnamesi vermek,

6. Barkot numarası almak isteyen üyelerimize yardımcı olmak,

7. Mesleki faaliyetlere ait konularda bakanlıklara ve diğer resmi makamlara teklif ve dileklerde bulunmak,

8. Ticari örf, adet ve teammülleri tespit etmek,

9. Ticaret erbabınca riayet edilmesi mecburi mesleki karar almak,

10. Uluslararası ekonomik kuruluşlar, Ticaret Odaları ve benzeri kuruluşlar, enstitüler veya özel şahıs ve firmalarla ilişki kurmak, bilgi alış verişinde bulunmak, tacir, üretici, imalatçı ve sair işadamları ve/veya müesseseler hakkında tavsiye veya referanslar vermek,

11. Üyelerinin dış ülkelerdeki iş çevreleriyle temaslar kurup, bunun geliştirilmesini sağlamak ve bu yasada öngörülen amaçlar için dış ülkelerde temsilci bulundurmak ve şube açmak,

12. Ticari, sınai, turizm ve zirai konuları etkileyen yasal ve diğer tedbirlerin saptanmasına yardımcı olmak ve geliştirmek,

13. Ticari, sınai, turizm ve zirai ilişkilerde doğacak anlaşmazlıklarda tahkim kuruluşu görevini yapmak,

14. Ticari, sanayi, turizm ve zirai alanlarda sergi ve fuarlar düzenlemek ve desteklemek,

15. Ticaret, sanayi ve ziraat ile ilgili bilgileri hazırlamak,

16. Amaçlarının geliştirilmesini sağlamak gayesiyle uygun göreceği gazete, mecmua, kitap ve broşür basıp yayınlamak,

17. Resmi komite ve benzeri kuruluşlar nezdinde üyelerinin haklarını korumak,

18. Amaçlarını geliştirmek ve üyeleri ile toplum ekonomisine daha iyi hizmet verebilmek gayesi ile yasalara uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal alıp satmak, değerlendirmek, kiralamak ve elden çıkarmak,

19. Oda amaçlarına hizmet için, bağış veya hediye kabul etmek,

20. Uygun görülecek şartlarda, Oda maksatları için para borçlanmak ve kaynak yaratmak,

21.Odanın mevcut kaynaklarını Oda menfaatlerine uygun olarak yatırımlarda kullanmak,

22. İktisadi ve ticari konularda yukarıdaki amaçlara ters düşmeyecek şekilde faaliyette bulunmak,

23. Gelir temin etmek maksadıyla, piyangolar, eğlenceler, sergiler ve benzeri faaliyetler yapmak,

24. Yukarıdaki hususlarda ve genellikle ticari ve ekonomik konularda gerektiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hükümetlerine önerilerde ve tavsiyelerde bulunmak.