ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

“ASGARİ ÜCRET YÜKSELTİLİRKEN VERGİ MUAFİYETİ YASALLAŞMALI,

PRİM DESTEĞİ GÜÇLENDİRİLMELİDİR”

 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, dün sonuçlandırdığı toplantısında asgari ücretin aylık ve net olarak 11 bin 800 TL olmasını kararlaştırırken, işverenlere verilecek sosyal sigorta prim desteği konusunda da bir tavsiye kararı almıştır. Buna göre, 10 kişi veya daha az işçi çalıştıran işletmelere %50 oranına kadar sosyal sigorta primi desteği verilebilecektir. Asgari Ücret Saptama Komitesi bu konuda yetkili olmadığından bu önerinin Bakanlar Kurulu tarafından karar altına alınması gerekmektedir.

Asgari ücretin yükseltilmesinin alım gücünü yükseltirken işletmeleri ve istihdamı korumak bakımından olumsuz etkileri olabilmektedir. Komisyonda, bu olumsuz etkileri ortadan kaldıracak önlemler üzerinde de durulması olumlu olmakla birlikte bu önlemlerin yeterli düzeyde etkili olacak şekilde tasarlanması da bir zorunluluktur.

Asgari ücretin vergiden tam ve sürekli olarak muaf tutulmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği Odamız tarafından sıklıkla gündeme getirilmiş olmasına karşın hala daha gerçekleştirilmemiştir. Vergi matrahlarında yapılacak düzenlemelerin asgari düzeyde tutulması ve sadece yılbaşındaki asgari ücreti vergi dışı bırakacak şekilde gerçekleştirilmesi yeterli olmayacaktır. Asgari ücret, yıl içinde yapılacak muhtemel değişikleri de kapsayacak şekilde vergiden muaf tutulurken, vergi matrahlarının asgari ücretin üzerinde maaş veya ücret verilmesini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi, iş gücünün korunması ve iş gücü piyasamızın güçlendirilmesi için kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, istihdamın korunması için alınan en etkili önlemlerden biri olan sosyal sigorta prim desteğinin yaygınlaştırılmasının ve etkili bir şekilde uygulanmasının önemini de ısrarla vurgulamaktadır. Sosyal sigorta prim desteği, işletmelerdeki istihdam sayısına bağlı olmadan, %100 oranında ve 2023 yılı boyunca geçerli olacak şekilde uygulanmalıdır. Böyle bir uygulamanın işletmeleri korurken çalışanlara ciddi bir getirisi olacağı da aşikardır. Bu uygulama, istihdamı korurken iş gücü talebinin yükselmesine; işgücü talebinin yükselmesiyle birlikte ücretlerin artmasına ve sonuç olarak iş gücü piyasasında yeni bir ücret hiyerarşisi oluşmasına yardımcı olacaktır.

Asgari ücret yeniden belirlenirken iki önlemin daha yürürlüğe konması elzemdir:

  • Asgari ücretin kalıcı bir şekilde vergi dışı olması için yasal düzenleme yapılması
  • Sosyal sigorta prim desteğinin yıl boyunca, çalışan sayısına bağlı olmadan ve %100 oranında devam ettirilmesi

Bu önlemler ekonomik aktivitelerin etkinlik kazanmasını, çalışanların bu aktiviteden daha yüksek bir pay almasını kolaylaştıracaktır. Odamız, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak için her türlü çalışmayı ve eylemi yapma kararlılığındadır.

İlgililere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.