Devletin Kiralayan sıfatı ile imzalamış ve/veya imzalayacağı kira sözleşmelerinin Türk Lirası cinsinden imzalanmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname hk.

Sayın Üyemiz,

Devlet’in Kiralayan sıfatı ile imzalamış olduğu mevcut kira sözleşmelerinde ve/veya yapılacak yeni kira sözleşmelerinde kiracının müracaatı halinde sözleşmedeki döviz cinsinden belirlenen kira bedelinin Türk Lirasına dönüştürülmesini kapsayan Yasa Gücünde Kararname 08.07.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kira Sözleşmelerinin Türk Lirasına Göre Düzenlenmesine İlişkin Kurallar:

  1. Devlet ile kira sözleşmesi bulunan kiracının talebi halinde döviz cinsinden belirlenmiş olan kira bedeli müracaat tarihindeki döviz efektif satış kuru dikkate alınarak Türk Lirası olarak belirlenir.
  2. Türk Lirası olarak belirlenen ve yeniden düzenlenen kira bedeli, sözleşmenin içinde bulunduğu cari yılın hitam tarihine kadar yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirlenen Türk Lirası olarak ödenir.
  3. Kira sözleşmesinin içinde bulunduğu cari yılın hitam tarihinde Devlet Planlama Örgütü’nün yıllık olarak belirlediği hayat pahalılığı oranı sözleşmenin Türk Lirasına dönüştürüldüğü tarihteki aylık kira bedeline yansıtılarak bir sonraki yılın kirası belirlenir.
  4. Takip eden yıllar için Devlet Planlama Örgütü’nün yıllık hayat pahalılığı oranında artış yapılarak yeni yıllık kiralar
  5. Yeni yapılacak kira sözleşmelerinin Kira Takdir Komisyonu’nca belirlemiş olduğu kira bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihteki döviz efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası cinsinden düzenlenir ve her yıl Devlet Planlama Örgütü’nün hayat pahalılığı oranında artırılarak kira bedeli tahsil edilir.
  6. Bu Yasa Gücünde Kararnameden yararlanmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin mevcut döviz cinsinden kira sözleşmelerinde Türk Lirasına dönüştürülme tarihinde kiralayana kira borcunun bulunmaması koşuldur.

 

Resmi Gazete yayını için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,
Fikriye Tursun
İş Geliştirme Uzman Yardımcısı