Donmuş Patates ve Bulgur İthalatına Getirilen Kısıtlamalar ile ilgili Basın Açıklaması

KKTC Hükümeti 11 Mart 2015 tarihinde aldığı bir karar ile donmuş parmak patates ve bulgur ithalatında kısıtlama getirmiştir. Alınan karar 1.5 kilo ithalat için bir kilo yerli ürün alımını zorunlu hale getirerek, gerçekte iç pazarın % 40’nı bu alanlarda çalışan birkaç firmaya tahsis ederek büyük bir adaletsizliğe neden olmuştur.

Rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi prensipleriyle hiç bir şekilde uyuşmayan ithalattaki kısıtlayıcı uygulamalar, hem piyasayı pahalılaştırmak hem de mal arzını ve çeşitliliğini azaltmak suretiyle, ekonominin rekabet gücünü ve tüketici refahını olumsuz etkilemektedir. Yaratılan pahalılık ve ürün çeşitliliğindeki azalma, turizm ve yüksek öğrenim gibi lokomotif sektörlerimizi olumsuz etkilemektedir. Üstelik yolcu beraberi alış-verişlerle ülke ekonomimiz için elzem olan sıcak paranın da Güney Kıbrıs’a kaymasını teşvik etmektedir.Bu durum kayıt dışılığı ve kaçakçılığı teşvik ederek haksız rekabetin de yaratılmasına neden olmaktadır.

Kıbrıs Türk ekonomisi ciddi bir dar boğazdan geçmektedir. Bu darboğazı başarı ile geçebilmemiz için mal ve hizmet sunumumuzu kaliteli ve verimli hale getirmemiz kaçınılmazdır. Herkesin bildiği gibi bunun yolu ise rekabeti korumak ve rekabet gücümüzü geliştirmekten geçmektedir. Bu tür uygulamalar, temel hedefimiz olan tüketici refahını artırmaya da hizmet etmeyecek, ülkemizin pahalı hale gelmesinin ilk kurbanı hiç kuşku yok ki dar gelirli KKTC yurttaşları olacaktır.

KKTC Hükümetinin 11 Mart 2015 tarihinde aldığı bu kararın yanlışlığı, çeşitli kademelerdeki yetkililere defalarca anlatılmış olmasına karşın bugüne kadar düzeltme yoluna gidilmemiş olması bizi ayrıca endişelendirmektedir. Ekonomi yönetimi böylesine dar kapsamlı, birkaç firmayı korumaya dönük kararlar üretmeye devam ederse yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin faturası hepimiz için çok daha büyük olacaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, bu Bakanlar Kurulu kararlarının ivedi olarak yürürlükten kaldırılması gerekliliğini kamuoyu ile paylaşırız.