Formlar

M.Ş.1 Bir Şirketin kaydı için istida halinde, Şirketler yasası, Fasıl 113’ün icaplarına uyulduğuna dair beyan.

M.Ş.2 Kayıtlı yazıhanenin mevkiinin veya bundaki herhangi bir değişikliğin bildirimi.M.Ş.3 Direktör ve Sekreterlerin tafsilatı.

M.Ş.4 Direktörlere, Sekretere veya bunlara ilişkin ayrıntılardaki değişikliğin bildirimi.

M.Ş.5 Şirkette direktörlük görevi ifa etmek için muvafakat.

M.Ş.6 Şirketin direktörü olmaya muvafakat eden kişilerin listesi.

M.Ş.10 Şirketler Yasası, Fasıl 113’ün 104 (2) (b) Maddesinde öngörülen şartların yerine getirileceğine ilişkin beyan.

M.Ş.12 Tahsis Formu.

M.Ş.13 Hisse Senetlerine ilişkin sözleşmenin ayrıntıları.

M.Ş.14 Sermaye artışı tescil harcı.


M.Ş.24 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tescil edilmiş bir şirketin tesis ettiği rehin akdi veya ipoteğin ayrıntıları.

M.Ş.28 Tescilli bir rehin akdine ilişkin borç ödeme muhtırasını tastik beyanı.

M.Ş.31 Kaydolunan bir ipoteğin iptaline ilişkin beyan

M.Ş.32 Hisse sermayesine sahip bir şirketin yıllık rapor formu

M.Ş.32A Pay sermayesi bulunan bir şirketin yıllık raporuna ek olarak Şirketler Mukayyitliği’ne sunulabilen devre arası özet rapor formu.

M.Ş.33 Pay sermayesi bulunmayan bir şirketin yıllık raporu. (20. Madde Tahtında Kurulan ve Kar amacı olmayan şirketler için)

Y.Ş.1 Bir Yabancı Şirketin tescil ettirmesi gerekli vesikaların listesi

Y.Ş.2 Yabancı bir Şirketin direktörler ve sekreterinin listesi ve ayrıntıları.Y.Ş.3 Bir Yabancı Şirket adına tebligat kabulüne yetkili. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşmiş şahısların isim ve adreslerinin listesi.Y.Ş.4 Bir Yabancı Şirketin Ana Sözleşme ve Nizamnamesinde veya şirketi teşkil eden veya teşekkülü gösteren diğer vesikadaki değişikliğe dair Beyanname

Y.Ş.5 Yabancı bir şirketin direktörlerine ve sekreterine ilişkin liste veya ayrıntılardaki değişikliklerin raporu.

Y.Ş.6 Bir yabancı şirket adına tebliğ kabülüne yetlili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde oturan kişilerin isim ve adreslerindeki değişikliğe ilişkin rapor.

T.U.1 K.K.T.C.’de iş yeri bulunan bir fert veya şirket tarafından bir ticari unvan kaydı için müracaat.

T.U.2 K.K.T.C.’de iş yeri bulunduran bir fert veya şirkete ait ticari unvanın kayıtlı ayrıntılarında yapıln değişikliklere ilişkin beyanname.

K.K.1 Bir Kollektif veya Komandit şirketin kaydı için müracaat.

K.K.2 Tescilli bir Kollektif veya Komandit şirketin kayıtlarında yapılacak olan değişiklik beyanı.

Hisse Devri senedi

Evrak Talep Formu

Dosya İnceleme Formu

İsim Yoklama Formu