Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasası

Sayın Üyemiz,

1 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasası ile Gelir ve Vergi Dairesine olan her türlü vergi borçları ve Vergi Dairesinin takibindeki diğer kamu alacakları, devletten olan alacaklara mahsup edilebilecektir. Detaylar şöyledir:

Yükümlüler, Devletten olan alacakları ile kamu borçlarını aşağıda öngörülen koşullar uyarınca takas etmek suretiyle ödeyebilirler:

  • Gerçek ve tüzel kişi yükümlülerinden, yeterli miktarda ödeme emrinin bulunması koşuluyla bütçeye gider kaydedilmek suretiyle yapılacak ödemeler veya bütçe emanetinde kayıtlı doğrudan mal ve hizmet tesliminden doğan alacaklar dolayısıyla hem Devletten alacaklı hem de vergi borçlusu olanların takas talepleri yerine getirilir.
  • Gelir ve Vergi Dairesi, yukarıda belirtilen şartlara uyulması koşuluyla, yükümlünün Devletten olan alacakları ile kamu borçlarının takas edilmesi talebini kabul eder.
  • Takas suretiyle ödemenin yapılabilmesi için hem vergi borcunun hem yükümlünün alacağının muaccel (Hazine ve Muhasebe Dairesi’nden kontrolleri yapılıp ödenebilir aşamasına gelen alacaklar) olması zorunludur.

Yükümlülerin Devletten olan alacakları ile kamu borçlarının takası ve mahsup işlemleri aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılabilecektir:

  • Kamuya borcu olan yükümlüler, takas talebine ilişkin formun kendisine ait bölümünü doldurup Gelir ve Vergi Dairesine başvururlar. Gelir ve Vergi Dairesi, takas talebine ilişkin formun ilgili bölümünü, vergi aslı ve varsa gecikme zammı ile cezalarını gösterecek şekilde doldurup onayladıktan sonra yükümlüye iade eder.
  • Gelir ve Vergi Dairesi tarafından onaylanıp yükümlüye iade edilen takas talebine ilişkin form yükümlü tarafından Hazine ve Muhasebe Dairesine verilir. Hazine ve Muhasebe Dairesi, alacaklılar tarafından kendilerine ibraz edilen takas talebine ilişkin formda istenilen bilgilerin eksiksiz olduğunu gördükten sonra tahakkuk ettirilen ve muaccel hale gelen ödemeye ilişkin bir belge düzenler ve bu belgede vergi borcuna mahsup edilecek tutarı da ayrıca belirtir.
  • Gelir ve Vergi Dairesi, Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından takas talebine ilişkin form ve kanıtlayıcı belgelerle birlikte kendilerine intikal eden ve mahsup edilecek tutarın da gösterildiği belge ve kanıtlayıcı diğer belgeleri de inceledikten sonra ödeme ve mahsubunda sakınca görülmeyenler ile ilgili işlemleri gerçekleştirip, tahsilat makbuzunu düzenler.

Bilgilerinize sunarım.

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasası için lütfen tıklayınız.