KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 52’NCİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
52’NCİ OLAĞAN GENEL KURUL
ÇAĞRISI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 28 Mart 2015 Cumartesi günü saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapacağı 52’nci Olağan Genel Kurul toplantısına tüm üyelerimizin teşrifi saygı ile rica olunur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
(Bir Başkan, bir Başkan Vekili, İki Sekreter)
3. Oda Başkanının konuşması,
4. Faaliyet raporunun takdimi ve aklanması,
5. Mali raporun takdimi ve aklanması,
6. Oda Murakıbının tayini,
7. Oda manifestosunun görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Dilek ve temenniler.


Notlar:
(1)  Genel Kurulda her üye bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkını kullanmak için 2015 yılı üyelik aidatının ve diğer   borçların ödenmiş olması gerekir.
(2)  Odaya gerçek kişi (şahıs) olarak kayıtlı üyeler;  Genel Kurul toplantısına kimliklerini ibraz etmek suretiyle bizzat kendileri katılabileceği gibi kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin ederek Genel Kurula gönderebilirler.
(3)  Odaya tüzel kişi (şirket) olarak kayıtlı üyelerin; Genel Kurul toplantısında kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin etmeleri gerekmektedir.
(4)  Her üye ve/veya her vekil bir üyeden fazlasını temsil edemez.
(5)  Tayin edilen vekil için düzenlenecek Vekâletname/Yetki Belgesi’nin bir suretinin 2015 yılı içerisinde alınmış Direktörler Kurulu Onay Belgesi ile birlikte en geç 26 Mart 2015 saat 10.00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunulması gerekmektedir.
(6)  Genel Kurul için verilecek Vekâletname/Yetki Belgesi’nin geçerli olabilmesi için noter tasdikli olması veya Genel Sekreter önünde imzalanması gerekmektedir.
(7)  Vekaletname/Yetki Belgesi Oda Genel Sekreterliği’nden veya www.ktto.net  adresinden temin edilebilir.

EK 1: Vekaletname/Yetki Belgesi