KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 59. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 17 Eylül Cumartesi günü saat 10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapacağı 59. Olağan Genel Kurul toplantısına tüm üyelerimizin teşrifi saygı ile rica olunur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Yönetim Kurulu
 

GÜNDEM

 1. Açılış, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu,
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
  (Bir Başkan, Bir Başkan Vekili, İki Sekreter)
 3. Genel Kurula gelen mesajların okunması,
 4. Oda Başkanının konuşması,
 5. Misafir konuşmacılar,
 6. 58. Dönem Faaliyet Raporu’nun takdimi ve aklanması,
 7. 58. Dönem Mali Raporu’nun takdimi ve aklanması,
 8. Oda Murakıbının tayini,
 9. Oda Meclis Üyelerinin seçimi,
 10. Dilek ve temenniler.

Notlar:

(1)  Genel Kurulda her asil üye bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkını kullanmak için 2022 yılı üyelik aidatının ve diğer borçların ödenmiş olması gerekir.

(2)  Her asil üye, Genel Kurulda; kendisini temsil etmek üzere bir vekil tayin edebilir. Bu vekilin asil üye olması gerekmez. Her vekil ve/veya her asil üye, bir üyeden fazlasını temsil edemez.

(3)  Odaya gerçek kişi (şahıs) olarak kayıtlı üyelerin;  Genel Kurul toplantısına kimliklerini ibraz etmek suretiyle bizzat kendileri katılabileceği gibi, kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin ederek Genel Kurula gönderebilirler.

(4) Odaya tüzel kişi (şirket) olarak kayıtlı üyelerin; Genel Kurul toplantısında kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin etmeleri gerekmektedir.

(5) Odaya tüzel kişi (şirket) olarak kayıtlı ve sadece bir direktörü olan üyelerin; Genel Kurul toplantısına direktörü kimliğini ve 2022 yılı içerisinde alınmış güncel Direktörler Kurulu üyelerini gösterir Direktör Onay Belgesini  ibraz etmek suretiyle bizzat kendileri katılabilir.

(6) Odaya kayıtlı asil üyeler, bir grup altında toplanmış olup tek merkezden yönetiliyorsa, bu grubu oluşturan ve Odaya asil üye olan şirket, firma ve benzeri kuruluşlar, Genel Kurulda bir veya azami kuruluş sayısı kadar vekil ile temsil edilir. Böyle bir vekil veya vekillere, hazırlanan yetki belgesi grubun en yetkili makamı tarafından verilir. Bu vekil veya vekiller, temsil ettiği üye sayısı kadar oy kullanır.

(7)  Tayin edilen vekil için düzenlenecek Vekâletname Belgesi’nin bir suretinin 2022 yılı içerisinde alınmış Direktörler Kurulu Onay Belgesi ile birlikte en geç 15 Eylül 2022 Perşembe saat 10:00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunulması gerekmektedir.

(8)  Genel Kurul için verilecek Vekâletname Belgesi’nin geçerli olabilmesi için noter tasdikli olması veya Genel Sekreter önünde imzalanması gerekmektedir.

(9)  Meclis üyeliğine aday olmak isteyen üyelerin, Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi’ni doldurarak en geç 15 Eylül Perşembe saat 10:00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunması gerekmektedir.

(10) Vekâletname Belgesi ve Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi,  Oda Genel Sekreterliğinden veya www.ktto.net adresinden temin edilebilir.

(11) Faaliyet Raporu ve Mali Rapor www.ktto.net adresinden temin edilebilir.

(12) Oda murakıbı ile ilgili başvuruların en geç 15 Eylül Perşembe saat 10:00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunulması gerekmektedir.

 

EK 1:  Vekâletname Belgesi.

EK 2:  Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi.

Mali Raporu için lütfen tıklayınız

Faaliyet Raporu için lütfen tıklayınız