Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Asgari Ücret Saptaması ile ilgili Basın Bildirisi

Basına yansıyan bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırma hazırlıkları yapmakta ve bu arada asgari ücretin ne olması gerektiği ile ilgili çeşitli görüşler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Asgari ücret tartışmaları başlamışken halkımızın, işçi ve işveren kuruluşları ile komisyon üyelerinin dikkatini, enflasyonun gelir dağılımını bozucu etkilerine çekmek isteriz. Bu etkilerin farklında olan hükümetimiz, halkı ve işletmeleri yüksek enflasyondan korumak için gerekli önlemleri ivedilikle almalıdır.

Yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı nedeniyle çalışanların alım gücünün korunmasını sağlamak bakımından asgari ücretin günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesi atılması gereken adımlardan sadece bir tanesidir. Asgari ücretin yükseltilmesinin çalışanların alım gücünü korumaya yetmeyeceği yeterince tecrübe edilmiştir ve yüksek enflasyonun sarstığı ekonomik dengelerin yeniden oluşturulabilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi de bir zorunluluktur:

  1. Asgari ücretin vergiden muaf olacak şekilde belirlenmesi,
  2. Gelir vergisi muafiyet ve matrah dilimlerinin asgari ücret artışına paralel olarak bakanlar kurulu kararı ile yeniden düzenlenmesi,
  3. Sosyal sigorta prim desteği başta olmak üzere istihdamın korunmasına yardımcı olacak önlemlerin hayata geçirilmesi.

Vergi matrahlarında yapılacak düzenlemeyle ücretler üzerinden alınacak verginin azaltılması çalışanların alım gücüne olumlu etki yapacaktır. Alım gücünün korunması için işverenin koyduğu katkı yanındada devletinde vergiler yoluyla katkı koyması devlete güveni artıracağı gibi  enflasyonla mücadeleyi kolaylaştıracaktır.

Çalışma hayatını ilgilendiren bu önlemler eş zamanlı olarak yürürlüğe konmalıdır. Hükümet, bu konudaki yasal yükümlülüklerini en erken bir zamanda yerine getirmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası