LİMAN HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

“LİMAN HİZMETLERİ, PAYDAŞLAR TARAFINDAN SÜRDÜRÜLSÜN”

Kuzey Kıbrıs limanlarında yükleme-boşaltma hizmetlerini vermek ayrıcalığı ile donatılmış bulunan Liman İşçileri Şirketi’nin varlığını ve hizmetlerini sürdüremeyecek duruma gelmesi nedeniyle şirkete kayyum atanması sonucunda liman hizmetlerinin nasıl sürdürüleceği konusunda yaşanan hukuki karmaşa yakından izlenmektedir.

Daha önceki girişimlerin mahkeme kararı ile durdurulmasından sonra ihale süresi iki yıla indirilmiş ve teminat miktarları aşağı çekilerek katılımcı sayısı artırılmak istenmiştir. Bu düzeltmelere karşın, liman hizmetlerinin bütünüyle bir işletmeye devredilmesinin daha önce yapılmış olan yatırımları korumak, fiyat çeşitliğini sağlamak ve rekabeti korumak bakımından sakıncalı olacağı aşikardır. Odamız, kamusal hizmetlerin özelleştirme veya kamu-özel iş birlikleri ile verimli hale getirilmesi prensibine bağlı olmakla birlikte, bu süreçlerin daha önceki ihalelerde yaşanan sorunlar dikkate alınarak yönetilmesi ve hazırlanacak sözleşmelerin tüketicileri korumak bakımında yeterli olması gerektiği inancındadır. Bu bağlamda, limanların özelleştirilmesine veya kamu-özel iş birliği temelinde yeniden yapılandırılmasına kadar geçecek süre içinde liman hizmetlerinin ilgili bütün paydaşların katılımı ile oluşturulacak bir birliktelikle sağlanmasının en makul ve yararlı yöntem olacağı değerlendirilmektedir. Böylece sağlanacak olan süre, bir geçiş dönemi olarak değerlendirilebilecek ve KKTC limanlarının çalıştırılması modeline ülke gerçeklerimiz ve başka örnekler dikkate alınarak karar verilebilecektir.

Bu arada, Liman İşçileri Şirketi Yasası ile oluşturulan Ücret Tarifeleri Tespit Komisyonu’nda temsil edilen Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bu haklarını hiçbir şekilde terk etmek niyetinde olmadığını; çalıştırma modeli ne olursa olsun Ücret Tarifeleri Tespit Komisyonu’nun varlığının devamından yana olduğumuzu ve bu amaçla hukuki yollara başvurmak dahil her türlü mücadeleyi vermekte kararlı olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.