Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi Yasası

Sayın Üyemiz,

Cumhuriyet Meclisi’nin 9 Mart 2020 tarihli birleşiminde kabul olunan “Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasası” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından bugün (23.3.2020) Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan edilmiştir.

Konu edilen yasa, Gelir Vergisi Yasası, Kurumlar Vergisi Yasası, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi Yasası, Katma Değer Vergisi Yasası, Taşınmaz Mal Vergisi Yasası, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Mallarının Vergilendirilmesi Yasası, Vergi Usul Yasası ve Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kapsamına giren 31 Aralık 2014 tarihi ve öncesine ait olan vergiler, vergi cezalan, özel usulsüzlük cezaları, gecikme zamları ile kamu alacağı kapsamında olan karşılıksız çek, telefon ücretleri (GSM telefon ücretleri hariç), diğer resim, harç ve herhangi bir nedenden doğan diğer kamu alacakları, ceza, dava masrafı, vergi cezası, para cezası gibi alacaklar ve bunlara ilişkin gecikme zamları, Devletin kira alacakları ve bunlara ait gecikme zamları ile 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle kısmen veya tamamen kayıt dışı bırakılmış sabit kıymetlerin güncellenmesine ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

Yasanın tümü için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,

İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı