Şirketler Şubesi Formları

1)- M.Ş.1 Bir Şirketin kaydı için istida halinde, Şirketler yasası, Fasıl 113’ün icaplarına uyulduğuna dair beyan.

2)- M.Ş.2 Kayıtlı yazıhanenin mevkiinin veya bundaki herhangi bir değişikliğin bildirimi.

3)- M.Ş.3 Direktör ve Sekreterlerin tafsilatı.

4)- M.Ş.4 Direktörlere, Sekretere veya bunlara ilişkin ayrıntılardaki değişikliğin bildirimi.

5)- M.Ş.5 Şirkette direktörlük görevi ifa etmek için muvafakat.

6)- M.Ş.6 Şirketin direktörü olmaya muvafakat eden kişilerin listesi.

7)- M.Ş.10 Şirketler Yasası, Fasıl 113’ün 104 (2) (b) Maddesinde öngörülen şartların yerine getirileceğine ilişkin beyan.

8)- M.Ş.12 Tahsis Formu.

9)- M.Ş.13 Hisse Senetlerine ilişkin sözleşmenin ayrıntıları.

10)- M.Ş.14 Sermaye artışı tescil harcı.

11)- M.Ş.24 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tescil edilmiş bir şirketin tesis ettiği rehin akdi veya ipoteğin ayrıntıları.

12)- M.Ş.28 Tescilli bir rehin akdine ilişkin borç ödeme muhtırasını tastik beyanı.

13)- M.Ş.31 Kaydolunan bir ipoteğin iptaline ilişkin beyan

14)- M.Ş.32 Hisse sermayesine sahip bir şirketin yıllık rapor formu

15)- M.Ş.32A Pay sermayesi bulunan bir şirketin yıllık raporuna ek olarak Şirketler Mukayyitliği’ne sunulabilen devre arası özet rapor formu.

16)- M.Ş.33 Pay sermayesi bulunmayan bir şirketin yıllık raporu. (20. Madde Tahtında Kurulan ve Kar amacı olmayan şirketler için)

17)- Y.Ş.1 Bir Yabancı Şirketin tescil ettirmesi gerekli vesikaların listesi

18)- Y.Ş.2 Yabancı bir Şirketin direktörler ve sekreterinin listesi ve ayrıntıları.

19)- Y.Ş.3 Bir Yabancı Şirket adına tebligat kabulüne yetkili. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşmiş şahısların isim ve adreslerinin listesi.

20)- Y.Ş.4 Bir Yabancı Şirketin Ana Sözleşme ve Nizamnamesinde veya şirketi teşkil eden veya teşekkülü gösteren diğer vesikadaki değişikliğe dair Beyanname

21)- Y.Ş.5 Yabancı bir şirketin direktörlerine ve sekreterine ilişkin liste veya ayrıntılardaki değişikliklerin raporu.

22)- Y.Ş.6 Bir yabancı şirket adına tebliğ kabülüne yetlili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde oturan kişilerin isim ve adreslerindeki değişikliğe ilişkin rapor.

23)- T.U.1 K.K.T.C.’de iş yeri bulunan bir fert veya şirket tarafından bir ticari unvan kaydı için müracaat.

24)- T.U.2 K.K.T.C.’de iş yeri bulunduran bir fert veya şirkete ait ticari unvanın kayıtlı ayrıntılarında yapıln değişikliklere ilişkin beyanname.

25)- K.K.1 Bir Kollektif veya Komandit şirketin kaydı için müracaat.

26)- K.K.2 Tescilli bir Kollektif veya Komandit şirketin kayıtlarında yapılacak olan değişiklik beyanı.

27)- Hisse Devri senedi

28)- Hisse Devir Senedi (İngilizce)

29)- Evrak Talep Formu

30)- Dosya İnceleme Formu

31)- İsim Yoklama Formu

32)- Sermaye Harcı Hesaplaması (Formüllü Microsoft Excel Tablosu)

33) – Pul ve Harçlar listesi