Tasviye Prosedürü

1-   Şirketin Tasfiye ye gitmeden önce dikkat edilmesi gereken hususlar.

a- Şirketin Kar-Zarar ve Bilançolarının Gelir ve Vergi Dairesine son yıla kadar eksiksiz olarak sunulmuş olması gerekir.

b- Şirketin Yıllık Faaliyet Raporları ve Kar-Zarar ve Bilançoları nın son yıla kadar eksiksiz olarak Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine sunulmuş olması gerekir.

c- Şirket Tasfiyesine gidilmeden önce var ise şubeleri, tasfiye sürecinde oluşabilecek birtakım zorluklar ve olumsuzlukların önüne geçebilmek için bu şubeleri merkezde topladıktan sonra  tasfiyeye gidilmeli.

d- Kira Mukavelesi yapılarak kiralanmış bina, ofis, v.s. gibi gayrımenkul var ise en kısa sürede mukaveleyi karşılıklı olarak  feshedip malsahibi olan kişi ve/veya kişilere devredilmeli.

e- Şirketin demirbaş listesi güncel değil ise zaman kaybetmeden derhal sayım yapılıp demirbaş listesi güncelleştirilmeli.

2-   Tasfiye prosödürünün  sırasıyla nasıl yapıldığını aşağıda maddeler halinde pratik olarak belirtilmiştir.

Şirketler aşağıdaki yöntemlerin herhangi biri ile tasfiye edilir.

 a- Mahkeme tarafından veya

 b- Gönüllü olarak veya

 c- Mahkeme gözetimine bağlı olarak. Bu yöntemlerden herhangi biri ile tasfiyesi uygulanır.  (Şirketler Yasası 203 md.)

Şirketin mahkemece tasfiye edebileceği durumları şirket, mahkemece tasfiye edilmesi için özel bir karar almışsa kuruluş genel kurul raporunun, Mukayyide teslim edilmesinde veya kuruluş genel kurul toplantısı yapılmasında kusur işlenmişse, şirket kurulduğu tarihten başlayarak 1 yıla kadar işe başlamaz veya tam bir yıl için işini durdurursa, özel bir şirket olması halinde üye sayısı 2 den aşağıya ve başka herhangi bir şirket olması halinde de yeniden aşağıya düşerse, mahkeme şirketin tasfiye edilmesinin doğru ve hakkaniyet kurallarına uygun olacağı kanısına varırsa, şirketin tasfiyesine gidilir. (Madde 211)

Bir şirket borçlarını ödemekten aciz ise veya şirketin alacaklısı tarafından veya pay sahiplerinin bir arada veya ayrı olarak tümü veya her hangi birinin Mahkemeye sunacağı istida ile tasfiye edilir. ( Madde 213)

Tasfiye emri verilmesi üzerine emrin 1 sureti şirket veya saptanacak başka biri tarafından derhal şirketler mukayyidine gönderilir veya elden verilir. Mukayyit tasfiye emri ile ilgili olarak şirkete ilişkin bir dosya (Tasfiye dosyası) açarak emrin alındığına dair tutanak tutar.

Mukayyit bu tutanakla birlikte Başbakanlık Müsteşarlığına emrin bir suretiyle birlikte yazı göndererek şirketin tasfiye edildiğine dair Resmi Gazetede yayınlanmasını talep eder.

Böylece Resmi Kabz Memuru ve Mukayyit tasfiye amaçları için Resmi Kabz Memuru olur. Böylece şirketin faaliyeti durdurulur.

Resmi Kabz Memuru tarafından Ekonomi ve Enerji Bakanı na göndereceği bir yazı ile ilgili Bakanın bu yazıya karşılık belirleyeceği bir bankada hesap açılması için Tasfiye Memuru belirlenen bankaya bir yazı gönderip Tasfiye Halindeki şirket adına hesap açılmasını ister.

Resmi Kabz Memuru, şirketin tüm mal varlığının yönetimi ve tasarrufunu şirketin tüm alacaklı ve tasfiye zamanı pay sahipleri lehine çalışmak üzere teslim alır.

Ayrıca şirketin durumu ile ilgili olarak şirket direktörleri olan bir veya daha fazla kişi ve ayni tarihte şirketin sekreteri olan kişi tarafından Resmi Kabz Memurunun Mahkemenin talimatına bağlı olarak kalınması koşulu ile saptanmış biçimde yemin beyanı ile tastiklenmiş şirketin aktiflerini borç ve yükümlülüklerini alacaklıların isim ve adreslerini ve her birinin ne kadar alacaklı olduğunu gösterir “Durum beyannamesini” (son durum bilançosu) ve neden tasfiye edildiğine ilişkin rapor ilgili tarihten 14 güne kadar veya Resmi Kabz Memuru veya Mahkemenin özel nedenlerden ötürü saptayacağı uzatılmış bir süre içinde sunulur.

Resmi Kabz Memuru Tasfiye ile ilgili tutanak ve Resmi Gazeteye gönderilen yazının sonucunu beklemeden şirketin mal varlığını teslim almak için harekete geçer ve liste halinde tutanakla teslim alır.

Ayrıca hemen akabinde Resmi Kabz Memuru K.K.T.C. sınırları içinde faaliyet gösteren tüm bankalara birer yazı göndererek şirketin tasfiye emri suretini de eklemek suretiyle şirkete ait hesaplarında alacak varsa bildirmeleri, şirketin hesaplarında başka özel ve tüzel kişiler tarafından herhangi bir işlem yapmamaları istenir. Belediyeye (ofisi bulunduğu yerdeki), Vergi dairesine, Tapu dairesine  ve Motorlu araçlara yazı yazılır.

 Resmi Kabz Memuru Mahkeme tarafından atanması halinde, şayet işlerinin yoğunluğu ve tasfiyelerin çokluğu gibi nedenlerle şirketin Tasfiyesini yürütemeyecek durumda ise Mahkemeye istida yoluyla başvurusu üzerine o tasfiyede tasfiye memuru görevini yapmak için mahkeme bir şirketin tasfiyesindeki işlemleri yürütme ve yürütme ile ilgili olarak mahkemenin vereceği görevleri yapmak için bir veya birkaç tasfiye memuru atayabilir. Yasa ve Tüzüğe bağlı kalınması koşulu ile Mahkeme, Resmi Kabz Memuru yerine Tasfiye Memuru (Denetimi Resmi Kabz Memurunda kalması şartı ile) Tasfiye Memuruna  teminat yatırması ve veya göstermesi suretiyle şirketin mal varlığı ve işlemleri teslim edilir. (MD.231-232)

Belirli bir zaman içerisinde Tasfiye edilen şirketin tüm mal varlığı satışa çıkarılır nakde çevrilir. Şirketler Yasası ve Tüzüğü çerçevesinde borçlular varsa şirketin alacakları varsa takip ve dava yolu ile alacaklar tahsil edilir. Sonuçta tahsil edilen miktar şirketin alacaklılarına alacakları oranda paylaştırılır.

Sonuçta Mahkemeden Tasfiye edilen şirketin lav edilmesi suretiyle şirket kaydı sicilden silinip çıkarılır.