Yatırımcılarla İlgili İzlenen Prosedür

1. Şirket Tescili ve Yatırım Prosedürü

KKTC’nde şirketler limited şirket şeklinde tescil edilmektedir. Bu şirketlerle ilgili koşullar Fasıl 113 Şirketler Yasası’nda belirlenmiştir.

Yabancı sermaye iştirakiyle kurulacak bir Şirket’in tescili için aşağıda dökümü verilen evrakların Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne sunulması gerekmektedir.

 • Limited Şirketin Ana Sözleşme ve Tüzüğü
 • M.Ş. 1,2,3 Forumları
 • Damga Pulu
 • Direktör olacak olanlardan ve/veya ülkesinde KKTC temsilciliği bulunmayan pay sahibi olacak kişinin iç güvenlikten sorumlu makamlardan alınmış doğruluk (sabıkasızlık) belgesi
 • Onaylı pasaport veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Direktör için KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden alınacak Vergi Güvenirlik Belgesi
 • Yabancı uyruklu iştirakçilerin hisse paylarının karşılığını şirketin hesabına yatırdığını gösteren banka yazısı

Yabancı uyrukluların hisse payları %49’u aşıyorsa Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı gerekmektedir.

Yabancı ülkelerde kurulan şirketler, Ekonomiden Sorumlu Bakanlığın onayı ve Bakanlar Kurulu’ndan izin alınması koşuluyla, KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açabilirler ve bu şirketler Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilirler.

Bu amaçla KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, aşağıda yer alan belgelerin de sunulması gerekmektedir.

 • Hissedarların en son tarihe göre listesi
 • Yönetim kurulu üyelerinin en son tarihe göre listesi ve ülkesinde KKTC Temsilciliği bulunmayan tüzel kişilerin yönetim kurulu üyelerinin, iç güvenlikten sorumlu makamlardan almış olduğu doğruluk belgesi.
 • Şirketin kayıtlı bulunduğu yerin Ticaret Odası’ndan alınacak ve Şirketin halen faaliyette olduğunu gösteren yeni tarihli belge.
 • KKTC’nde yerleşmiş olan ve tescil ettirilmek istenen şirketi KKTC’nde temsile ve onun adına, KKTC makamlarınca yapılacak resmi tebligatı ve mahkeme ihbarlarını kabule yetkili ve görevli kılındığı beyan edilen bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin isim ve adreslerinin verilmek suretiyle atandığına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.
 • Şirketin, özellikle hangi faaliyetleri yapmak maksadı ile KKTC’nde bir işyeri (veya şube) açmak niyetinde olduğunu gösteren Yönetim Kurulu Kararı.
 • Şirket adına KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden alınacak Vergi Güvenirlik Belgesi
 • Y.Ş. 1,2 ve 3 forumları

Tüm bu formaliteler tamamlandıktan sonra Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nce tescil işleri neticelendirilir ve yatırımcı bundan sonra tüzel kişi olarak KKTC’nde yatırım faaliyetlerinde bulunabilir.

KKTC’nde yatırım yapma niyetinde olan herhangi bir firma veya işletme, Devlet Planlama Örgütü’ne proje ve yatırımın mahiyeti ile ilgili detayları içeren Özel Proje Fizibilite Formu ile birlikte başvurur. Yatırım başvurusu, ilgili Bakanlığın görüşleri de dikkate alınarak, Devlet Planlama Örgütü tarafından üç ay içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

2. İthalat ve İhracat Prosedürleri

İthalat Prosedürü

KKTC’nde ithalat faaliyetinde bulunmak isteyen firmaların Ticaret Odası’na kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Gerekli ithalat izni Ticaret Dairesi’ne başvuru ile temin edilebilmektedir.
İthalatçı ve ihracatçı ihtiyaçlarını karşılayacak gelişmiş yerel bankacılık hizmetleri mevcuttur.
İthalat prosedürünü basitleştirecek ve bu alanda bürokratik engelleri minimize edecek gerekli tedbirler alınmaktadır.

İhracat Prosedürü

Herhangi bir tescil edilmiş şirket Ticaret Dairesi’nden gerekli ihracat lisansını alabilir.
Genellikle ihracat üzerinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir.

Mal Mülkiyeti

KKTC’nde taşınmaz mal satın almak isteyen yabancılar İçişleri, Bakanlığı’na başvurmak ve Bakanlar Kurulu’ndan onay almak zorundadırlar.

Ticaret Markası

Ticaret markası yedi yıllık bir süre için sicile kaydolunur ve markanın tescili her defasında on dört yıllık süreler için yenilenebilir.