Çalışma Yaşamı Bir Bütündür

9 Eylül 2015

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın çalışma yaşamına ilişkin olarak açıkladığı görüşlerin toplumsal düzeyde bir tartışma yaratması tarafımızdan memnuniyetle izlenmektedir. Toplumumuz için olumlu sonuçlara böylesi tartışmalarla ulaşacağımıza kuşkumuz yoktur ve bu anlamda, çalışma hayatına ilişkin tutumumuzu bir kez daha tekrar etmek ihtiyacını hissetmekteyiz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, kamu ve özel sektör kuruluşlarının yasal düzenlemelere uyması gerektiğini ısrarla belirtirken, bunun denetlenmesi görevinin münhasıran yetkili devlet kurumlarında olması gerektiğinin altını özenle çizmektedir. Yasalara uymamak cezai müeyyideleri gerektirdiğine göre, denetim yetkisi de cazai müeyyidelere uygulamak veya yargı süreçlerini başlatmakla görevli olan devlet organlarına düşmektedir.

Bu bağlamda, başta İş Yasası olmak üzere çalışma yaşamı ile ilgili tüm yasal kurallara uyulduğunu ve uymayanların cezalandırıldığını görmek istiyoruz. Esasen, bazı kişi ve kurumların yasalara uyduğu, bazılarının ise uymadığı düzenden HUKUK DEVLETİ olarak söz etmek mümkün değildir. KTTO, ekonomik kalkınma ve refah üretmek için HUKUK DEVLETİ OLMA ZORUNLULUĞUNU her fırsatta dile getirmekte, aksinin haksız rekabetin kaynaklarından birini oluşturduğunu ısrarla vurgulamaktadır.

Çalışma yaşamı bir bütündür ve ister kamu kuruluşlarında, isterse özel sektörde çalışır olsun, tüm çalışanların en azından birbirine yakın hak ve menfaatlere sahip olması, toplumsal barış ve ekonomik verimlilik için gerekli bir koşuldur. Bu durumda, kamudaki çalışma saatleri başta olmak üzere, kamu çalışanlarının koşulları ile özel sektör çalışanlarının maaş-ücret ve özlük haklarının en azından yakınlaştırılmasını talep etmek, hükümetten bu konuda adımlar atmasını beklemek makul bir istek olduğu kadar bir görev olarak da ortaya çıkmaktadır.

Bir kez daha yinelemek gerekirse, kamu çalışma saatlerinin özel sektör ile uyumlu hale getirilmesi, kamuda ve özel sektörde çalışma verimliliğini artıracak, sistemin refah üretme kapasitesinin artmasına yardımcı olacaktır.