Privacy Policy

İDARİ İŞLER SORUMLUSU

İDARİ İŞLER SORUMLUSU
İşin Özeti :
Şirketin güvenlik, ısınma, bakım, demirbaşların korunması, gerektiğinde yenilenmesi ve sarf malemelerinin temini, taşeron anlaşmaları gibi bütün iş süreçlerinin eksiksiz ve zamanında yerine
getirilmesinden sorumludur.
İşin Kapsamı
1. Şirketin güvenliğinin sağlanmasından, ısıtma , bakım vb. süreçlerinin takibinden ve
sağlanmasından sorumludur.
2. Şirketin bütün fiziki alanların sürekli temiz, bakımlı ve düzenli olarak hizmet verebilmesi için
kontrolleri yapar ve gerekli tedbirleri alır.
3. Araç bakımlarının , arızalarının zamanında tespit edilerek , işleri aksatmayacak şekilde giderilmesi
için gerekli çalışmaları yapar.
4. Araç, demirbaş vb. unsurların verilmesi gereken personele, sözkonusu malzemelerin zimmetlenmesinden
ve kontrolünden sorumludur.
5. Şirketin bina, araç, depo, ticari ürünler, doğal afetler vb. nedenlerle oluşabilecek zararlarına
karşı (yangın ,deprem, hırsızlık, su baskını vb) sigortalarının zamanında, en uygun şartları alıp
yönetimle değerlendirildikten sonra , yapılmasından sorumludur.
6. Kamu , diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütür.
7. Kamu ,diğer kurum ve kuruluşlarla yürütülen işlerde sorun yaşanmaması için gerekli işlemlerin
zamanında yapılmasından sorumludur.
8. Resmi kurumların ve devletin açıkladığı şirket faaliyetleriyle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve
talimatları takip ederek zamanında uygular.
9. Personele SSK ve ihtiyat Sandığı, paye ödemelerini yapar.
10. Yabancı personelin çalışma izinlerini alır.
11. İşe giriş ve çıkış bildirgelerini resmi kurumlar nezdinde takibini yapar.
12. İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlayarak takibini yapar.
13. Kendisine bağlı hizmetli vb. yardımcı personelin sorumluluk alanlarının günlük kontrolünü yaparak,
gördüğü aksaklıklara anında müdahale eder.
Pozisyonun Yetkinlikleri
• Üniversitelerin tercihen iktisadi ve idari bilimler, işletme vb. alanlarından mezun olma
• İSO 9001 Kalite Süreçlerine hakim, iç denetçi belgesi olan,
• Benzer bir görevde en az 4 yıl deneyim,
• İnsan İlişkilerinde başarılı,
• Esnek Çalışma saatlerine yatkın

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SATIŞ UZMANI

ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI SATIŞ SORUMLUSU;
İşin Özeti
HOTEL ,RESTORANT, CAFE,PASTAHANE, HASTAHANE, ASKERİ BİRLİKLERLE İLGİLİ müşterilerin endüstriyel mutfak elemanları,elektrikli cihazlar,masa ve set üstü ürünlerin hedefleri doğrultusunda satışından ve müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.
İşin Kapsamı
1. Kendisine verilen satış hedefleri doğrultusunda haftalık, aylık satış planlarının oluşturularak , uygulanmasından sorumludur.
2. Yeni açılacak veya işlemekte olan Hotel, Restorant, Cafe veya benzeri yerleri tesbit edip, satın alma süreci başlamadan önce ilgili yerlerle satış için temasa geçer.
3. Üniversite, hastane, askeri kurumlar, yurt vb. kamu kurum ve kuruluşlarının endüstriyel mutfak ve ekipman ihtiyaçlarının düzenli olarak tespitinden ve satışa dönüşmesi için gerekli süreçlerinin takip ve yerine getirilmesinden sorumludur.
4. Haftalık müşteri ziyaret planlarını oluşturur ve bunların günlük olarak sistemi girilmesini sağlar.
5. Ziyaret edilen veya teklif verilen fakat satışı sonlandırılmamış potansiyel müşterileri satışı sonlandırmak için takip ve ziyaret eder. Kazandırılan yeni müşterileri analiz ederek raporlamasını yapar.
6. Kendisine verilen departman bütçesini ve satış hedeflerini gerçekleştirir.
7. Müşterilerine planlanan rut dahilinde , zamanında satış ve dağıtım yapılmasını sağlar .
8. Yeni müşterilerin carilerinin açılabilmesi için gerekli olan resmi evrakların ( şirket kuruluş belgesi/ onay belgesi, vergi levhası, yetkili tel ve iletişim belgeleri vb. ) eksiksiz olarak istenerek muhasebe departmanına teslim edilmesinden sorumludur.
9. Müşteri memnuniyeti ve müşteri odaklı değerlere azami gösterilir.

11. Kendi müşteri grubundaki tahsilatı yapılamayan faturaların takibinden ve tahsilatının yapılabilmesi için gerekli olan süreçlerin yönetiminden, raporlanmasından ve sonucunun takibinden 1. derecede sorumludur.
12. Tahsilatların takibi ve kapatılması konusunda muhasebe departmanı ile yakın işbirliği içerisinde çalışır.
13. Satış ve tahsilat raporlarının sonuçlarını haftalık olarak satış müdürüne raporlar.
14. Bölgesindeki rakiplerin takip ve raporlanmasından sorumludur.
15. Fiyat değişiklikleri, yeni ürün ve hizmetler, kampanyalar konusunda müşterilerine zamanında bilgilendirme yapar.
16. Şirket tarafından yapılan tanıtım, fuar ve benzeri organizasyonlara katılmakla yükümlüdür.
17. Hedef ürün ve markaların belirlenmesi, müşteri beklentilerinin anlaşılması, hedeflere gidecek yolların geliştirilmesi vb. konularda departmanındaki diğer arkadaşlarıyla
18. koordineli çalışır.
19. Satış stratejilerinin geliştirilmesi, kampanya ve promosyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için sektörel araştırmalar yapar. Satış müdürü ve departman arkadaşlarıyla paylaşır.
20. Sektörü ile ilgili pazar araştırmaları yapar. Değişen pazar, müşteri alışkanlık
21. ve ihtiyaçlarını yakından takip eder ve satış müdürünü bilgilendirir.
22. İhale yöntemiyle satınalma gerçekleştirecek müşterilerle, ilgili yöneticisi tarafından kendisine verilen takip işlerinin eksiksiz yerine getirilmesi
23. Bir üst amiri tarafından kendisine verilen tüm görevlerin eksiksiz yerine
24. getirilmesinden sorumludur.

Muhasebe ve Mali işler müdürü

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
Bağlı Bulunulan Pozisyon : Genel Müdür
Kendisine Bağlı Pozisyonlar : Muhasebe Şefi
1. araştırır ve üst yönetimin onayına sunar.
Şirketin projelerine bağlı oluşan İşin özeti
Sunsel bünyesindeki tüm firmaların finansman, tahsilat işlemlerinin yasal mevzuata uygun şekilde, şirket menfaatlerini üst seviyede gözeterek yürütmek.
Görev ve Sorumluluklar
2. Bölümü ile ilgili kalite yönetim sistemi dokümanlarını oluşturur.
3. Kalite Yönetim sistemi prosedürlerine uygun olarak çalışır ve ekibinin çalışmasını sağlar.
4. Kalite Politikası ve Hedeflerini ekibine iletir.
5. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarına katılır.
6. Düzeltici ve Önleyici Faaliyet talebinde bulunur.
7. Bölümü ile ilgili düzeltici / önleyici faaliyetleri planlanan zamanda gerçekleştirir.
8. Bölümünün sağlıklı yönetilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyacını belirleyerek gerekli satın almalar için ilgili bölümü bilgilendirir.
9. Muhasebe Departmanına ait arşiv ve dosya kayıtlarının düzenli tutulmasından sorumludur.
10. Kendisine bağlı her ekip üyesinin hedef kartlarını sene başında onaylayarak, performanslarını performans yönetmeliğine göre takip eder. Ara değerlendirmelerle, ekibinde yer alan personeli, kendi durumu hakkında bilgilendirir.
11. Sunsel Grup yatırım için finans kaynaklarını kredi ihtiyaçlarını tespit eder. Bulunan kredinin kullandırım şartlarını koordine eder.
12. Ödeme önceliklendirmelerini yapar.
13. Nakit akışı raporunu hazırlar.
14. Banka kredilerini yönetir , limitlerini oluşturur ve ödeme planlarını yapar.
15. Şirketin finansal risk yönetim alt yapısını kurar. Sağlıklı yürümesini sağlar.
16. Likidite risk yönetimi ile ilgili uzun vadeli nakit akış projeksiyonu yapar ve öneri getirir. Likidite risklerini minimize eder.
17. Şirket ana kasasını ve banka hesaplarını yönetir.
18. Alternatif finansman araçlarını araştırır.
19. Şirketin aylık ve haftalık ödeme planlarını hazırlar ve bu plana göre kime ne kadar ve ne şekilde ödeme yapacağı ile ilgili tabloyu üst yönetimin imzasın sunar. Ardından onaylanan ödemeleri gerçekleştirir.
20. Bankalara sunulacak bilanço ve diğer istenen raporları hazırlatır.
21. Finansman maliyetlerini yönetir.
22. Banka ilişkilerini yönetir.
23. Bütçe şablonunu ve takvimini hazırlar.
24. İlgili departmanlardan bütçenin hazırlanması için gerekli bilgileri, bütçe şablonuna ve takvimine uygun olarak toplar.Şirket konsolide bütçesini çıkartır.
25. Konsolide bütçe onay sürecini yönetir.
26. Bölüm bazında gerçekleşen maliyet ve gider rakamlarının, bütçe doğrultusunda olup olmadığını kontrol ederek takibini yapar. Farkların ve sapmaların nedenlerini araştırır. Sorgular ve üst yönetime aylık raporlar.
27. Tüm operasyonel günlük raporları, yönetimin ihtiyaç duyabileceği diğer raporları hazırlar. ( Bilonço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ) Raporları faaliyet alanlarına göre hazırlar ve konsolide eder.
28. Müşteri risk limitlerini takip ederek, aşım durumunda bloke etme yetkisine sahiptir.
29. Alacak takibi yapar. Vadesi geçmiş alacaklar konusunda gerekli aksiyonları alır. Üst yönetime raporlar.
30. Yeni müşterilerilerin risk analizini yapar. Kredibilitesini kontrol eder.
31. Karşılıksız çeklerin tahsilatını yapar ve müşteriye iade eder.
32. Tahsilatı yapılamayarak davalı durumuna düşülen müşterilerin dava dosyaları için gerekli evrakları eksiksiz hazırlar ve / veya kontrolünü yapar. 33. Aylık olarak müşteri yaşlandırma raporları hazırlar, 34. Müşteri çek erteleme taleplerini yönetir.
35. Sosyal sigorta, ihtiyat sandığı , paye işlemlerinin eksiksiz yapılmasını ve beyanların zamanında verilmesini sağlar.
36. Üst Yönetimin kendisinden talep etmiş olduğu tüm raporların zamanında hazırlanmasından ve sunulmasından sorumludur.

Muhasebe elemanı

SUNSEL ENTERPRİSES LTD bünyesindeki tüm firmaların genel muhasebe işlemlerinin yürütülmesine destek olur.
Görev ve Sorumluluklar
1. Olası uygunsuzlukların önlenmesi için önleyici faaliyet ve gerektiğinde düzeltici faaliyet talebinde bulunur,
2. İş sağlığı ve iş güvenliği talimatlarına uygun çalışır.
3. Kalite sistemi, prosedür ve talimatlarını uygular.
4. Kendisine verilen bireysel hedeflere ulaşmak için maksimum gayretle çalışır.
5. KDV dönemlerinde tüm firmaların gider faturalarının kayıtlarını kontrol eder.
6. Tüm firmalara ilişkin müşteri çeklerini cari hesaplara işler.
7. Tüm fatura, makbuz ve kullandığı tüm evrakları arşivler.
8. Banka işlemlerini muhasebeleştirir.
9. Ayda bir müşterilerin mutabakatlarının, tümünü yapar.
10. Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun davranır.
11. Amirinden gelen tüm işleri eksiksiz yerine getirir.

Raf Tanzim Elemanı