KTTO 51. GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 22 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapacağı 51’inci Olağan Genel Kurul toplantısına tüm üyelerimizin teşrifi saygı ile rica olunur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1. Açılış, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
(Bir Başkan, Bir Başkan Vekili, İki Sekreter)
3. Genel Kurula gelen mesajların okunması,
4. Oda Başkanının konuşması,
5. Misafir konuşmacılar,
6. 50. Dönem Faaliyet Raporu’nun takdimi ve aklanması,
7. 50. Dönem Mali Raporu’nun takdimi ve aklanması,
8. Oda Murakıbının tayini,
9. Oda Meclis Üyelerinin seçimi,
10. Dilek ve temenniler.

Notlar:

(1) Genel Kurulda her üye bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkını kullanmak için 2014 yılı üyelik aidatının ve diğer borçların ödenmiş olması gerekir.
(2) Odaya gerçek kişi (şahıs) olarak kayıtlı üyeler; Genel Kurul toplantısına kimliklerini ibraz etmek suretiyle bizzat kendileri katılabileceği gibi kendilerini
temsil etmek üzere bir vekil tayin ederek Genel Kurula gönderebilirler.
(3) Odaya tüzel kişi (şirket) olarak kayıtlı üyelerin; Genel Kurul toplantısında kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin etmeleri gerekmektedir.
(4) Her üye ve/veya her vekil bir üyeden fazlasını temsil edemez.
(5) Tayin edilen vekil için düzenlenecek Vekâletname/Yetki Belgesi’nin bir suretinin 2014 yılı içerisinde alınmış Direktörler Kurulu Onay Belgesi ile birlikte en geç 20 Mart 2014 saat 10.00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunulması gerekmektedir.
(6) Genel Kurul için verilecek Vekâletname/Yetki Belgesi’nin geçerli olabilmesi için noter tasdikli olması veya Genel Sekreter önünde imzalanması gerekmektedir.
(7) Meclis üyeliğine aday olmak isteyen üyelerin Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi’ni doldurarak en geç 20 Mart 2014 saat 10.00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunması
gerekmektedir.
(8) Vekaletname/Yetki Belgesi ve Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi Oda Genel Sekreterliği’nden veya www.ktto.net  adresinden temin edilebilir.
EK 1: Vekaletname/Yetki Belgesi
EK 2: Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi