KTTO Basın Bildirisi

2 Eylül 2015

Donmuş parmak patates ve bulgur ithalatına getirilen kısıtlamalar ile ilgili Odamızın kamuoyu ile paylaşmış olduğu görüşler bazı sivil toplum örgütleri tarafından “üretim karşıtlığı” olarak değerlendirilmiştir. Odamızın söz konusu kısıtlamalar ile ilgili görüşü, pazarın yüzde 40’nın birkaç işletmeye tahsis edilmesi ile ilgilidir. Popülist ve günübirlik yaklaşımlarla tüketicinin refah seviyesi gözetilmeden birkaç işletmeye devlet eliyle satış garantisi vererek rant sağlayan bu düzenlemeler ilkesel olarak kabul edilebilir değildir. İlgili Bakanlar Kurulu kararları ile hem donmuş parmak patates hem de bulgur pazarında devlet eliyle hakim konum yaratılarak adil, fırsat eşitliğine dayanan ve etkili bir rekabet ortamı sağlanması engellenerek, Rekabet Yasası’na aykırı bir durum ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ülkemizde katma değeri yüksek, Avrupa Birliği standartlarına uyumlu kalitede ve rekabetçi üretim yapılmasının önemini ve gerekliğini her platformda vurgulamakta ve bunun için çalışmalar yapmaktadır. Ancak, yerli üretimin desteklenmesi ithalatı kısıtlayıcı uygulamalar ile değil, ülke ekonomisi için katma değer yaratan ve mukayeseli rekabet üstünlüğünün olduğu üretim alanlarında üreticilerin üretim, pazarlama ve dış satım süreçlerinde doğrudan desteklenmesi ile mümkün olabilir. Üreticiyi korumak ve desteklemek için rekabet gücünü yükseltecek, yani daha verimli üretim yapabilecek, ürettiğini daha ucuza mal edebilecek ve teknolojik kapasitelerini yükseltecek önlemlerin sınırlı bir sürede ve doğru seviyede alınması gerekmektedir.

Özellikle bizim gibi hizmet sektörünün lokomotif olduğu küçük bir ada ekonomisinde hizmetler sektörüne girdi sağlayan, katma değeri yüksek ürünler için kapsamlı plan ve stratejiler hazırlanarak sürdürülebilirlikleri sağlanmalıdır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu tür konuları bu prensipler çerçevesinde değerlendirerek görüşlerini kamuoyu ve yetkililerle paylaşmaya devam edecektir.