Privacy Policy

Tag 2018 bütçesi

2018 Yılı KKTC Bütçesi İle İlgili Basın Açıklaması

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren görüşülmeye başlanan 2018 Bütçe Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karşı karşıya bulunduğu sorunları ortaya koyması bakımından öğretici ve yol göstericidir.

Bütçe taslağına göre, kamu maliyesinin maaş ve maaş nitelikli ödemeleri karşılamaya ancak yettiği, yerel gelirlerimizin yanı sıra Türkiye yardım ve kredilerinin önemli bir bölümünün de cari harcamalar için kullanıldığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

KKTC devletinin toplamı 5 milyar TL’yi aşan kamu iç borcuna karşılık yıllık olarak sadece 230 milyon TL faiz ödemesi ayrılması, KKTC kamu maliyesinin borç biriktiren bir yapıda olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu durumda, KKTC bütçesinden sağlanacak ödeneklerle eğitim, sağlık, ulaşım gibi halkımızın temel gereksinmelerinin karşılandığı alanlara yatırım yapılması veya ekonomik büyüme için gerekli görülen teşvik uygulamalarının etkili bir şekilde sürdürülmesi beklenemez. KKTC bütçesinin bu yapısının değişebilmesi, yapısal reformların hayata geçmesi, devlet gelirlerinin artışına neden olacak şekilde reel ekonomik sektörlerin canlandırılması, verimli hale getirilmesi ve yatırımların artması ile mümkün olabilecektir.

Bu gerçekler ışığında, KKTC devletinin reformcu bir anlayışla yönetilmesinin bir tercih değil, kesin bir zorunluluk olduğunun altını çizmek gerekiyor. KKTC’nin, vergi ve yerel yönetimler reformlarını da içerecek şekilde bir kamu reformuna ihtiyacı vardır. Özel sektör faaliyetlerini genişletmek, ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının önünün açılması gerekmektedir.

2018 yılı bütçesinin rakamlarının bize gösterdiği başlıca gerçekler bunlardır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu sorunların aşılmasının yolu olarak değerlendirdiği ve KKTC halkının geleceğini olumlu yönde etkileyeceğine inandığı reform hareketlerinin başlıca destekçisi olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.