Privacy Policy

Tag KKTC

2018 Yılı KKTC Bütçesi İle İlgili Basın Açıklaması

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren görüşülmeye başlanan 2018 Bütçe Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karşı karşıya bulunduğu sorunları ortaya koyması bakımından öğretici ve yol göstericidir.

Bütçe taslağına göre, kamu maliyesinin maaş ve maaş nitelikli ödemeleri karşılamaya ancak yettiği, yerel gelirlerimizin yanı sıra Türkiye yardım ve kredilerinin önemli bir bölümünün de cari harcamalar için kullanıldığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

KKTC devletinin toplamı 5 milyar TL’yi aşan kamu iç borcuna karşılık yıllık olarak sadece 230 milyon TL faiz ödemesi ayrılması, KKTC kamu maliyesinin borç biriktiren bir yapıda olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu durumda, KKTC bütçesinden sağlanacak ödeneklerle eğitim, sağlık, ulaşım gibi halkımızın temel gereksinmelerinin karşılandığı alanlara yatırım yapılması veya ekonomik büyüme için gerekli görülen teşvik uygulamalarının etkili bir şekilde sürdürülmesi beklenemez. KKTC bütçesinin bu yapısının değişebilmesi, yapısal reformların hayata geçmesi, devlet gelirlerinin artışına neden olacak şekilde reel ekonomik sektörlerin canlandırılması, verimli hale getirilmesi ve yatırımların artması ile mümkün olabilecektir.

Bu gerçekler ışığında, KKTC devletinin reformcu bir anlayışla yönetilmesinin bir tercih değil, kesin bir zorunluluk olduğunun altını çizmek gerekiyor. KKTC’nin, vergi ve yerel yönetimler reformlarını da içerecek şekilde bir kamu reformuna ihtiyacı vardır. Özel sektör faaliyetlerini genişletmek, ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının önünün açılması gerekmektedir.

2018 yılı bütçesinin rakamlarının bize gösterdiği başlıca gerçekler bunlardır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu sorunların aşılmasının yolu olarak değerlendirdiği ve KKTC halkının geleceğini olumlu yönde etkileyeceğine inandığı reform hareketlerinin başlıca destekçisi olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

“Vergi Affı Değil, Vergi Reformu Konuşmak İstiyoruz”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2014 öncesinden kalan vergi borçlarının tahsilini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılan af kararnamesini değerlendirdi. Oda değerlendirmesinde, vergi borçlarının birikmesinin ve tahsilatı kolaylaştırmak amacıyla af çıkarılmak zorunda kalınmasının vergi sistemindeki çarpıklıkların kanıtı olduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, verginin, kamusal hizmetlerin finansmanı için bir araç olduğunu ancak vergilerin işletmeler ve toplam ekonomi üzerinde bir yük oluşturduğunun da unutulmaması gerektiğini ve vergi sisteminin bu iki faktörün dengelenmesi ile oluşturulması gerektiğini belirtti. Oda açıklamasında, “vergi yükü ödenemeyecek boyutlara varırsa, bu hem bazı işletmelerin devreden çıkmasına, hem de vergi borçlarının birikerek sistemin çalışmamasına neden olur” denildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KKTC’de vergi düzenlemeleri ile vergi aflarının popülist bir tutumla belirlendiğini, bunun da adaletsizliklerle birlikte halkın güvensizlik duygusunu da artırdığını ve sonuçta sistemin daha da çalışamaz hale geldiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’taki vergi sisteminin sürekli olarak af kararları alınmasını gerektirdiğini, bunun ise vergi sistemindeki tıkanıklık ve adaletsizliğin yeterli kanıtı olduğunu belirten Kıbrıs Türk Ticaret Odası, “yeni adaletsizlikler ve anomaliler üreten vergi aflarını değil, sistemi iyileştirecek ve işleyişini kolaylaştıracak vergi reformunu konuşmayı tercih ettiğini” duyurdu.

KTTO açıklamasında, halkı rahatlatacak ve kamunun bütçe planlamalarını kolaylaştıracak yeni vergi sistemi için katkı yapmaya ve hükümetler ile birlikte çalışmaya hazır oldukları da vurgulandı.