Vergi Usul Yasası Değişiklikleri Hakkında Basın Açıklaması

1977’den beridir yürürlükte olan ve vergi sisteminin esasını oluşturan Vergi Usul Yasası’nın geç de olsa elden geçirilip günün gereklerine uygun olarak değiştirilmesini memnuniyetle karşılamaktayız.

Odamızın üzerinde önemle durduğu kayıt dışı ekonomi ile mücadelede hükümetlere düşen önemli görevlerden biri de vergi adaletsizliklerini ve kaçaklarını kaldırmaktır. Vergi Usul Yasası’ndaki değişiklikler, bu yaklaşıma pozitif katkılar yapabilecek bir içeriğe sahiptir.

Şeffaflık ilkesine bağlı kalınarak vergi gizliliğinin yeniden düzenlenmesi ve bu sayede bankaların da vergi tahsilatı konusunda yetkilendirilebilecek olması gerek yurttaşlarımızın gerekse profesyonel olarak ilgili alanda hizmet yürütenlerin günlük yaşamlarına ve iş yaşamına olumlu etkiler yapabilecek bir gelişmenin habercisidir.

Odamız açısından yasal değişikliklerin tek başına yeterli olmayacağını, hükümetin uygulamalara ilişkin de yüksek bir performans sergileyebilmesi halinde sonuç alıcı bir değişimden söz edilebileceğini özellikle vurgulamak isteriz. Mevzuat düzenlemelerinin yanı sıra uygulamada da ciddi değişikliklere ve zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunun bilincinde olarak gerekli tüzüklerin yasada öngörüldüğü şekliyle hızlı bir şekilde hazırlanması ve uygulamaya sokulması gerekecektir.

Benzer yaklaşımla zorunlu defter, kayıt ve belgelerin elektronik ortamda saklanabilmesinin, beyan verilebilmesinin ve tebligat yapılabilmesinin güncellenmiş vergi mevzuatında yer bulmasını olumlu bir gelişme olarak algılamakla birlikte bu konuda gerekli alt yapı çalışmalarının hükümet tarafından hızlı bir şekilde neticelendirilememesi durumunda tüm bu konularla ilgili kamuoyuna verilen pozitif mesajların anlamını yitireceğini ve iş dünyasının gelişen teknolojiyi bu alanda gelişmiş ülkelerdeki gibi etkin şekilde kullanamayabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Bugüne kadar gelişigüzel resen vergilendirme nedeniyle yaşanan ciddi sıkıntılar kamuoyunun bilgisindedir. Resen vergilendirmenin bundan böyle belgeye dayalı olmasını desteklemekteyiz. Bu düzenlemelerin hayata geçebilmesi için e-devlet projesinin daha ciddi şekilde ele alınması artık kaçınılmaz olmuştur. Tüm ekonomik faaliyetlerin kolaylıkla takip edilmesini sağlayacak altyapı olmaksızın söz konusu belgelendirmenin hiç de kolay olmayacağını düşünüyor ve bürokrasiyi artırarak iş yapabilirliği olumsuz olarak etkileyeceğinden endişe duymaktayız.

12 yıl olan zaman aşımı süresinin 7 yıla düşürülmesi, enflasyon düzeltmesi, siyasi partilere defter tutma zorunluluğu getirilmesi ve benzeri değişikliklerin de iş dünyasına olumlu yansımaları olacağını düşünmekteyiz.

Yasa kapsamında yükümlülerin mahkemeye başvurmadan önce gidebilecekleri bir itiraz komisyonu oluşturulması olumlu olmakla  birlikte Odamız, Üst İtiraz Komisyonu’nun daha bağımsız bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak oluşumu, görev süresi ve görevden alınmalarına ilişkin öneriler sunmuş ancak bu öneriler gerektiği şekilde değerlendirilmemiştir. Komisyon’un gerçek anlamda bağımsız çalışabilmesi bizim açımızdan çok önemlidir. Barolar Birliği’nin ve Muhasebe Meslek Örgütü’nün önereceği iki üyeden birinin oy doğrultusunun karar yönünde olmasının şart koşulmasını önemli ve olumlu bir değişiklik olarak değerlendirmekteyiz. Buna karşın komisyonun oluşumuna ilişkin önerimizin dikkate alınmamasını ciddi bir eksiklik olarak değerlendirmekteyiz.

Yasa ile gündeme gelen yüksek gecikme faizi uygulaması ve asgari ücretle ilişkilendirilen usulsüzlük cezaları vergi kaçırmayı önlemek bakımından ciddi bir caydırıcılık olarak değerlendirilebilir. Buna karşın, bu cezalarının adaletli bir şekilde ve iyi niyetle uygulanmaması olasılığı iş dünyasını ciddi şekilde endişelendirmektedir. Yasa kapsamında belirlenen gecikme zammı uygulaması, gerçek ve tüzel kişilerin kamudan olan alacaklarını da ayni oran ve kriterler temelinde kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca, tahakkuk etmeyen vergi farkına gecikme faizi uygulaması da kabul edilebilir değildir ve istismara açıktır.

Bu düşüncelerle KTTO olarak bu yasa değişikliğin ortaya çıkmasına katkı koyanları kutlarken, söz konusu değişikliklerin olumlu sonuçlara yol açabilmesi için yoğun çalışmalar yürütmesi gerektiğini yeniden hatırlatır, Vergi Usul Yasası’ndaki köklü değişikliklerin olumlu sonuçlar doğurmasını dileriz.