İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü’nde Değişiklik Yapıldı

DIŞ TİCARET (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI

(Değiştirilmiş şekliyle 12/1983 sayılı Yasa)

Madde 4, 8, 9 ve 13 Tahtında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasasının, 4’üncü, 8’inci, 9’uncu ve 13’üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü” olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Tefsir
39/2001
59/2002 2.
Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık”, Ticaret işleriyle görevli Bakanlığı anlatır.
“Banka Garantisi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası altında faaliyet gösteren bankaların, adına teminat mektubu verilecek kimsenin taahhüdünü yerine getirmekten kaçınması halinde banka tarafından onun adına ve ilk talepte yerine getirileceği hususunda verilen garantiyi anlatır.
“Devlet”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni anlatır.
“Geçici İhracat”, Ham ve/veya yarı mamül ve/veya mamül herhangi bir malın teminat karşılığında geçici olarak belli bir süre için ihraç edilip, söz konusu süre içerisinde tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne aynen veya işlenmiş olarak ithalini anlatır.
“Geçici İthalat”, İşlenip şekil değiştirmek ve tekrar üçüncü ülkelere döviz karşılığı ihraç edilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden veya üçüncü ülkelerden ithal edilen ham ve/veya yarı mamül ve/veya mamül haldeki sanayi girdileri ile işlenip şekil değiştirmek ve tekrar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne Türk Lirası karşılığı ihraç edilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden ithal edilen ham ve/veya yarı mamül ve/veya mamül haldeki sanayi girdilerinin ithalini anlatır.
“İhraç”, Herhangi bir malın gümrükten geçirilmesi kaydıyla Devlet dışına çıkarılmasını anlatır.
“İthal”, Herhangi bir malın gümrükten geçirilmesi kaydıyla kara, hava ve deniz yoluyla Devlet sınırları dışından Devlet sınırları dahiline getirilmesini anlatır.
“Katma Değer”, Hammadde ve/veya bir yarı mamülün işlenip şekil değiştirilmesi ile ana malın, tüketim malı veya yatırım malına dönüştürülmesi işleminde işletme tarafından yaratılan ek değeri anlatır. Bu ek değer de mamül bir malın üretilmesinde ödenen maaş, ücret, faiz, dolaylı vergi ve harçlarla, sigorta, satış masrafları, genel muhtelif masraflar ve % 15 (yüzde on beş)’i geçmeyen kâr toplamından oluşur.

“Kıymetli Metal”, Külçe, toz, çubuk, levha, madeni para ve diğer özel eşyalar ile ziynet eşyaları dışında, altın, gümüş, palladyum, radyum, iridyum, osmiyum, rutenyum ve platini anlatır.
“Kıymetli Taşlar”, Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, safir, zebercet ve benzeri taşları anlatır.
“Liberasyon”, Ticaret işleriyle görevli Bakanlıktan ithal izni alınmadan dış ülkelerdeki ihracatçılar lehine banka aracılığı ile yapılan ödeme karşılığı gerçekleşen ithalatı anlatır.
“Mal”, İthal ve ihraç edilebilen herhangi bir taşınır malı anlatır.
“Mal Bedeli”, Malın fatura bedelini anlatır.
“Re-eksport”, İthal edilen malın tekrar ihracını anlatır.
“Sanayi Ürünleri”, Girdileri işleme tabi tutulan ve/veya şekil değiştiren ve üzerinde katma değer yaratılan mamülü anlatır.
“Takas”, Bir malı başka bir malla değiştirme, değiştirerek ödeme, değiş tokuş mübadeleyi anlatır.

24/1982
11/1985
67/1987
16/1989
20/1990
22/1991
14/1992
20/1992
69/1993
21/1995
1/1997
4/1998
16/1998
3/1999
14/2001
41/2002
58/2003
73/2003
13/2005
34/2005
56/2006
15/2007
53/2007
67/2007
3/2010
39/2010
45/2010
33/2011
53/2011
“Ticari Nitelik Arz Etmeyen Mal”, Gelir Vergisi Yasası’nın ilgili kuralları saklı kalmak koşuluyla, ithal edenin tamamen ve münhasıran şahsi veya işletmesinin kullanımına ait olan ve rekabeti engelleyici şekilde kâr elde etmek amacıyla elden çıkarılamayacak taşınır malları anlatır.
“Üçüncü Ülke”, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında kalan ülkeleri anlatır.
“Yerel Girdi”, Üretilen bir malın veya ara malın üretiminde gerekli T.C. menşeli girdilerle, yerel olarak üretilen veya temin edilen girdilerin maliyetlerinin toplamı ile %15 (yüzde on beş) oranındaki kar toplamını anlatır.
“Yerel Girdi Oranı”, Yerel girdiler ile %15 (yüzde on beş) kar toplamının fabrika satış fiyatına oranıdır.

Amaç Ve Kapsam 3. Bu Tüzük, ithalat, ihracat, geçici ithalat ve geçici ihracata ilişkin kuralları ve bu işlemlerin denetlenmesine ilişkin usulleri belirlemektedir.
İKİNCİ KISIM
İthalat Ve İhracatta Uygulanacak Kurallar
Gerçek Ve Tüzel Kişilerin İthalatçı Ve İhracatçı Belgesi Almaları 4. (1) İthalat veya ihracat yapacak gerçek ve tüzel kişiler Bakanlık nezdinde ithalatçı veya ihracatçı olarak kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.
(2) Bu Tüzüğe ekli Birinci Cetvelde yer alan “İthalatçı – İhracatçı Belgesi” için yapılacak müracaatlarda, gerçek veya tüzel kişilere ait oda kayıt belgesi, şirket kayıt belgesi, gerçek kişilerin kimlik kartı belgeleri ve Bakanlığın uygun göreceği diğer bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.
12/1983
46/1990
22/1996 (3) “İthalatçı – İhracatçı Belgesi” takvim yılı başından takvim yılı sonuna kadar geçerli olup sürenin bitiminde Bakanlığa vize ettirilmesi ile geçerliliği devam ettirilebilir.
Ancak, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 5’inci, 18’inci ve 20’inci madde kuralları saklıdır.

İthalat Ve İhracatta Takas 5. (1)
(2)
(3)
(4) Takas usulü yapılacak ithalat ve ihracat işlemleri Bakanlığın iznine bağlıdır.

İhraç edilecek her türlü mal ve hizmet bedellerine karşılık ayni bedel veya değerde bir malın fiili ihraç tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde yurda getirilmesinden ve ithalat hesaplarının kapatılmasından ihracatçılar sorumludur.

Takas usulüne göre yapılacak ihracatta, hesapların kapatılıp kapatılmadığının kanıtlanması için ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra en geç on beş gün içerisinde tevsik edici gümrük evraklarının Bakanlığa ibrazı gerekir.

Yukarıdaki (3)’üncü fıkrada belirtilen evrakları süresinde Bakanlığa ibraz etmeyen müracaatçılara Bakanlık tekrar izin vermek mecburiyetinde değildir.

İthalat Ve İhracat Süreleri 6. (1)

(2)

Üçüncü ülkelerden veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden yapılacak ithalatlar Bakanlık veya banka tarafından onaylanan proforma fatura ve/veya fatura ve/veya Bakanlığın uygun göreceği belgenin onay tarihinden itibaren altı aylık bir süre için geçerlidir.
Ancak, altı aylık süre içerisinde, gümrüklere getirilmiş olup da bu süre içerisinde, gümrük işlemlerinin yapılamaması halinde sürenin bitim tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ayrıca yeni bir proforma fatura ve/veya fatura veya ithal iznine gerek olmadan gümrükleme işlemleri yapılabilir.

İhracatta, ihraç izni süresi, Bakanlığın onay tarihinden itibaren başlar ve altmış günlük süre için geçerlidir. İhraç süreleri zorunlu ve haklı nedenlerle Bakanlık tarafından en çok otuz güne kadar uzatılabilir.

(3) Herhangi bir malın ithalat ve ihracatında ihraç ve ithal izni süreleri, zorunlu ve haklı nedenlerle Bakanlık tarafından kısaltılabilir veya uzatılabilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
İthalatın Düzenlenmesi Ve Denetimi
Üçüncü Ülkelerden İthalatlarda Proforma Faturanın Ve/Veya Faturanın Onaylanması 7. (1) Bu Tüzüğe ekli İkinci Cetvelde yer alan malların ithalinde, Bakanlık tarafından proforma fatura ve/veya fatura ve/veya Bakanlığın uygun göreceği belge üzerine, üçüncü ülkelerden işlem göreceğini gösteren kayıt düşülerek onaylanır.

(2) (A)
(B) Bu Tüzüğe ekli İkinci Cetvelde yer almayan herhangi bir malın ithalinde ithalatçılar proforma faturayı ve/veya faturayı ve/veya Bakanlığın uygun göreceği belgeyi Bakanlıktan üçüncü ülkelerden işlem göreceğini gösteren kayıt düşülerek onaylatabilecekleri gibi yetkili bankalara müracaatları ile de orijinal faturaları banka tarafından bu Tüzüğe ekli Dokuzuncu Cetveldeki gibi başka bir işleme tabi tutulmadan mühürlenmek suretiyle üçüncü ülkelerden işleme alınabilir. Bankalar her ay mühürledikleri bu faturaların bir dökümünü Bakanlığın talep etmesi durumunda en geç müteakip ayın ilk yarısında Bakanlığa gönderir.
Ancak, aval gerektirmeyen liberasyondaki ithalatlarda bankaların düzenlemekte olduğu ithal izni aranmadan ithalatçılar doğrudan doğruya Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne başvurmaları ile ithalatlarını gerçekleştirebilirler.
Bakanlık, uygun gördüğü hallerde yayınlayacağı bir Emirname ile liberasyon ve ithal malı listelerini genişletip daraltabilir.

Ön İzne Tabi Mallar
8. (1)
(2)
Üçüncü ülkelerden veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden ithal edilecek bu Tüzüğe ekli Dördüncü Cetvelde yer alan herhangi bir malın ön izin verme yetkisine haiz olan Bakanlıktan ön izninin ve/veya meslek kuruluşlarından uygunluk belgesinin alınması ve ithal girişiminde uygunluk belgelerinin ve/veya ön izinlerin Bakanlığa ve/veya Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ibrazı gerekir.

İlgili makam uygunluk belgesi ve/veya ön izni düzenlerken sağlık ve standartlara uygunluğu dikkate alarak düzenler.
Ancak, Bakanlık her uygunluk belgesi ve/veya ön izin alınan mala ithal izni vermek zorunda değildir.

Besin Katkı Maddeleri Ve Mamül Katkılı Besinlerin İthali 9. Besin katkı maddeleri ile mamül katkılı besinlerin ithalatından önce, Sağlık işleriyle görevli Bakanlıktan ön izin alınması gerekir.
İthal Edilecek Malların Kullanılmış Veya Kullanılmamış Olması
10. (1)

(2) İthal edilecek malların kullanılmamış olması gerekir.

Kullanılmış olan herhangi bir malın ithali için Bakanlık tarafından proforma fatura ve/veya fatura onaylanmaz ve/veya banka tarafından işleme alınamaz. Böyle malların ithalatı ancak Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde bu Tüzüğe ekli Altıncı Cetveldeki özel ithal izni ile yapılabilir.
Ancak, ikinci el ve/veya kullanılmış fakat yenileştirilmiş tarım araçları ve ilgili Bakanlıktan yatırım izni alan kuruluşların ithal edecekleri yatırım malları, motorlu ve motorsuz kara, ulaşım araçları ile tarımsal araçlara ait proforma faturalar ve/veya faturalar, ithalatçı tarafından talep edilmesi halinde Bakanlık tarafından üçüncü ülkelerden veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden işlem göreceklerini gösteren kayıt düşülerek onaylanabilir.

İthal Edilecek Malların Kusurlu Olması Hali 11. İthal edilecek malların özürlü veya kusurlu veya defolu olması halinde, proforma fatura ve/veya fatura Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde onaylanabilir.

Ticari Nitelik Arz Etmeyen Malların Özel İthal İzni ile İthali
12. (1)
(2)
(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ithal edilecek ve ticari nitelik arz etmeyen yeni veya yenileştirilmiş mallar ile motorlu ve motorsuz hava, deniz ve kara taşıt vasıtaları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne yerleşmeye gelecek kişilerin nakdi sermayeleri ayni sermaye transferi yapılmaksızın veya Bakanlık ve/veya banka tarafından işleme alınan proforma faturaya ve/veya faturaya istinaden mal bedeli dövizi çıkartılan ancak ihracatçı firma tarafından mecburi nedenlerle gönderilmeyen malların daha sonra gönderilmesi halinde bu Tüzüğe ekli Altıncı Cetvelde gösterilen “Özel İthal İzni” belgesi ile ithal izni verilebilir.
Ancak, ithal edilecek malların motorlu araç yedek parçaları olmaları halinde bu fıkra kuralları sadece yedek parça olarak kullanılmak üzere yarım araç, silindir bloku, marş motoru, şarj motoru, silindir kapağı, krank mili, motor pervanesi, şanzıman ve diskleri, defransiyel ve diskleri, ön ve arka cam, jant (rims), fren çanı (flanza), arka aks, cam silgi motoru, fren diski ve pompaları, hava yastığı, direksiyon simidi, direksiyon mili ve kutusu ve komple motora uygulanır.

Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca ithal edilecek yedek parçaların ticari nitelik taşıyıp taşımadıklarına ve yeni veya yenileştirilmiş olup olmadıklarına bakılmaz ve Bakanlık tarafından özel ithal izni verilebilir.

Özel ithal izni belgelerinin geçerlilik süresi üç ay olup ancak Bakanlığın uygun gördüğü hallerde yenilenebilir.

Ateşli Silah İthali
Fasıl 57
11/1959
85/1963
12/1970
27/1974
3/1979
23/1982
32/1985
7/1989
15/1992
55/1992
2/1996
2/2000
11/2004
1/2010
13.
(1)

(2)
Ateşli silah ile aksam ve parçalarının ithalinde silahın cinsine göre, İçişleriyle görevli Bakanlıktan, Polis Genel Müdürlüğü’nden ve/veya Bakanlar Kurulu’ndan Ateşli Silah İthal Ruhsatı alınması gerekir.

Bakanlık, Ateşli Silahlar Yasası’nın silah ticaretini düzenleyen ilgili madde kuralına uygun olarak ticari nitelikteki silahların ithalini tasvip edebilir.
Kıymetli Metal Ve Kıymetli Taşlarla Eski Eserlerin İthali
14. Kıymetli metaller, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul eşyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ithal ve ihracı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı işleriyle görevli Bakanlığın izniyle yapılır.
Ancak, eski eser niteliği taşıyan malların (antika) ithali ve ihracı Kültür işleriyle görevli Bakanlığın ön iznine tabi olup, Bakanlığın uygun göreceği şartlarda Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne muhatap bir yazı ve/veya ihraç izni ile yapılabilir.
Pul İthalatı Ve İhracatı 15. Pul ithalatı ve ihracatı Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile Posta Dairesi tarafından yapılır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden Yapılacak İthalat
16. (1)

(2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden yapılacak ithalatlara ilişkin olarak; bu Tüzüğe ekli Üçüncü Cetvelde yer alan malların ithal edilebilmeleri için ithalat girişimlerinden önce proforma faturanın ve/veya faturanın ve/veya Bakanlığın uygun göreceği belgenin Bakanlıktan onaylatılması gerekir.

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen belgeler üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne mahsus olduğunu belirlemek amacıyla kayıt düşülür.

(3) Bu Tüzüğe ekli Üçüncü Cetvel dışında yer alan herhangi bir malın ithali liberasyon işlemlerine uygun olarak yapılır ve bankaya sunulan orjinal faturalar yetkili banka tarafından bu Tüzüğe ekli Dokuzuncu Cetveldeki gibi mühürlenmek suretiyle onaylanır.
Ancak, aval gerektirmeyen liberasyondaki ithalatlarda bankaların düzenlemekte olduğu ithal izni aranmadan ithalatçının doğrudan doğruya Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne başvurması ile ithalatını gerçekleştirebilir.

Antrepolara Aktarılacak Malların İthalinde Uygulanacak Şartlar
17. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti gümrüklerine getirilen herhangi bir malın gümrük antrepolarına aktarılmasında Bakanlığın ve/veya bankaların onayladığı ithal izinleri aranmaz.
Proforma Faturada Veya Faturada Aranan Bilgiler 18. İthalatçıların onaylanmak üzere Bakanlığa ve/veya bankalara sundukları proforma faturada ve/veya faturada ve/veya Bakanlığın uygun göreceği belgede aranan bilgiler şunlardır:
(1) (A) İhracatçı firmanın adresi,
(B) İthalatçı firmanın ismi,
(C) İthal edilecek malın cinsi,
(Ç) Birim fiyatı miktarı,
(D) Toptan kıymeti,
(E) Malın teslim şekli ve ödeme şekli,
(F) Fatura tarihi ve numarası,
(G) Fatura süresi,
(H) Ülke orijini,
(I) İhracatçı ülke,
(İ) Standart uygunluğu,

(2)
(3) Bakanlık tarafından proforma fatura ve/veya fatura ve/veya Bakanlığın uygun göreceği belgeler onaylanırken ekonomiyi yönlendirme, kamu yararı, üretim tüketim dengesi, üretici ve tüketici menfaatleri, sağlık ve güvenlik gibi hususlar dikkate alınır.

Bakanlık gerekli gördüğü hallerde bazı malların ithalini zaman zaman kısmen veya tamamen kısıtlayabilir.
İthalatçıların Yedek Parça Ve Servis Bulundurma Zorunluluğu
19. İthalatçılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ithal ettikleri her türlü motorlu taşıt araçları, tarım araçları, iş makineleri, her türlü dayanıklı tüketim malları, elektrik ve elektronik ev aletleri için yedek parça ve servis bulundurmak ve yeterli oranda yedek parçaları ithal etmek zorundadırlar.
İthal Edilecek Mallara İthalat Girişiminden Önce İthal İzni Alınması
20. (1)
(2)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ithal edilecek malların ithalatçısının ithalat girişimlerinden önce Bakanlık veya bankalardan proforma faturaları ve/veya faturaları ve/veya Bakanlığın uygun göreceği belgeleri onaylatmak suretiyle ithal izni alması zorunludur.
Ancak, Bakanlık tarafından ithal izinlerinin değerlendirilmesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti sınırları dışında, ithalat yasağı olan ülkelerde faaliyet gösteren herhangi bir ithalatçıya dolaylı veya dolaysız olarak herhangi bir menfaat sağlandığının ortaya çıkması ve bunun belge ile kanıtlanması halinde ilgili ithalatçıya ithal izni verilmez.

İthalat ve ihracat girişimlerinden önce ithal ve ihraç izni alınması zorunludur. İthalat girişiminden önce Bakanlıktan ithal izni almayan ve/veya proforma faturayı ve/veya faturayı ve/veya Bakanlığın uygun göreceği belgeyi bankalarda işleme aldırmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ithal edilen herhangi bir malın ithaline Bakanlık tarafından ithal izni verilmeyebilir veya proforma fatura ve/veya fatura onaylanmayabilir.

1000 (Bin) ABD Doları Tutarına Kadarki Yedek Parçalara Bakanlık Onayı Aranmaması
21. Sanayi yatırımlarının acil ihtiyacı olan ve 1000 (Bin) ABD Doları tutarına kadarki yedek parçaların ithalatında süreklilik haline getirilmemesi koşuluyla Gümrük ve Rüsumat Dairesi ve bankalar tarafından Bakanlığın onayı aranmadan işleme alınabilir.
Bakanlığın İthal Edilecek Her Türlü Malın Her Aşamasında Takip ve Denetleme Yetkisi 22. (1) Bakanlık, her türlü malın liberasyon cetvelinde olup olmadığına bakılmaksızın, ithalat işlemlerinin başlamasından fiilen gerçekleşmesine; ithal mallarının tüketiciye intikaline ve pazarlanmasına kadar olan bütün aşamalara kadar olan işlemleri takip etmeye ve denetlemeye yetkilidir.
12/1983
46/1990
22/1996 (2) Bakanlık, mevzuata aykırılığın tespiti halinde gerekli önlemleri alır ve Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 14, 15, 16, 17, 18 ve 19’uncu madde kurallarını uygular.
DÖRDÜNCÜ KISIM
İhracatın Düzenlenmesi Ve Denetimi
İhraç Belgeleri İle
İhraç İzinlerinin Değerlendirilmesi 23. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden ihraç edilecek herhangi bir mal için Bakanlıktan önceden bu Tüzüğe ekli Yedinci Cetvel veya Sekizinci Cetvelde yer alan ihraç izni belgeleri ile ihraç izni alınması gerekir.

(2) İhraç izinlerinin değerlendirilmesinde, reddedilmesinde, ihraç edilecek malların miktar bazında azaltılmasında veya tümüyle onaylanmasında, önceden ihraç fiyatının belirlenmesinde veya ihracatçının belirlediği ihraç fiyatının aynen onaylanmasında veya ihraç fiyatının Türk Lirası veya döviz olarak belirlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Bakanlık;
(A) Mallar üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne yapılan işlemin (yaratılan katma değer ve yerel girdi) yeterli olup olmadığına,
(B) İhraç edilecek malların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ndeki tüketim malları ile stok durumuna,
12/1983
46/1990
22/1996 (C) İhracatın şartları ile yapılacak ihracatın bu Tüzük kurallarına ve Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası’na uyup uymadığına,
(Ç) Bakanlık ihraç edilecek malların ihracatında ihraç malının ihraç fiyatını önceden belirlemeye veya ihracatçının fiyatını uygun görmesi halinde ihraç izni üzerinde yer alan fiyattan ihraç iznini işleme almaya,
karar verebilir.
Ancak, akreditifli ihracatlarda akreditifin ihraç fiyatının üzerinde olması halinde akreditif esas alınır.
12/1983
46/1990
22/1996 (3) (A)

(B)

(C)
Bakanlık tarafından ihracı uygun görülmeyen herhangi bir mala ihraç izni verilmez ve ihraç iznine bağlanmayan hiçbir malın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden ihracı yapılmaz.
Bakanlık, her türlü malın ihraç işlemlerinin başlamasından fiilen gerçekleşmesine ve ihracatla ilgili hesapların kapatılmasına kadar olan bütün aşamalardaki işlemleri takip etmeye ve denetlemeye yetkilidir.
Bakanlık, mevzuata aykırılığın tespiti halinde gerekli önlemleri alır ve Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 14, 15, 16, 17, 18 ve 19’uncu madde kurallarını uygular.

Ön İzne Bağlı İhraç Malları 24. Bu Tüzüğe ekli Beşinci Cetvelde yer alan malların ihracı, ilgili Bakanlıkların ön iznine bağlıdır.
Ancak, Bakanlık her ön izin alınan mala ihraç izni vermek zorunda değildir.

Konsinyasyona Bağlı İhraç Malları 25. (1)
(2) Dayanıksız tüketim malları olarak değerlendirilen ve dış ülkelerdeki satış fiyatları istikrarsız olan herhangi bir mal Bakanlığın değerlendirilmesi ile bu Tüzüğe ekli Sekizinci Cetvelde belirtilen konsinye ihraç iznine bağlanabilir.

Ekonomik fayda ve kamu yararı görülen hallerde Kamu İktisadi Teşebbüsleri veya özel sektör tarafından alım konusu yapılabilen mallar için takas veya mübadele bağlantılarına Bakanlık karar verir.

Proforma Fatura Ve/Veya Fatura Düzenlenmesi
26. İhraç edilecek herhangi bir mal için ihracatçı firma adına proforma fatura ve/veya fatura düzenlenmesi ve Bakanlıktan onaylatılması gerekir.
Ancak, onaylanan proforma faturaya ve/veya faturaya rağmen Bakanlık tarafından sonradan uygun bulunmaması halinde ihraç izni verilmeyebilir.

Katma Değer Ve Yerel Girdi 27. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılacak sanayi ürünleri ihracatının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında imzalanan protokollarda ön görülen katma değer ve yerel girdi oranlarına uygun olması esastır. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden temin edilen “T.C. menşeli girdiler” yerel girdi sayılır.

İthal Edilen Malların İhracı 28. Gümrük vergileri ödenerek veya muaf olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ithal edilen malların ihracatında ithali onaylanmış, özel ithal izni alınmış veya liberasyon yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ithal olunan malların menşe ülkesine veya menşeinden başka bir ülkeye ihracı Bakanlığın iznine bağlıdır.
İthal Edilen Malların Tekrar İhracı (Re-Eksport Edilmesi) 29. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden herhangi bir malın re-eksport edilebilmesi için ihracatçının, ihracat girişiminden önce Bakanlıktan bu Tüzüğe ekli Yedinci Cetvelde yer alan “İhracat Tescil/Lisans/Re-Eksport İzin Belgesi” ile ihraç izni alması gerekir.
Re-Eksport Edilecek Bir Malın Fiyatı 30. İthal edilen malların re-eksport edilmesinde, ihracatçının sunduğu ihraç fiyatı, Bakanlık tarafından uygun görülebilir veya değiştirilebilir.
İhraç İznine Tabi Olmadan Yapılacak Re-Eksport 31. (1) Bakanlığın izni ile ve/veya liberasyon yolu ile ithalatı gerçekleştirilen herhangi bir malın menşeine veya menşeinden başka bir yere ihracı Bakanlığın iznine bağlıdır.

(2) Konşimentosunda “transit” kaydı bulunan sevkiyatın veya gümrük sundurmaya, antrepoya, serbest yerlere veya araçlara çıkarılmış olan malların ihracı Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından yapılır ve Bakanlığın iznine bağlı değildir.

(3) Konşimentosunda “transit” kaydı bulunmayan ve ithal izni alınmadan gümrüklere gelen bir malın ithal veya ihracına Bakanlık karar verir.
Ticari Nitelik Arz Etmeyen Veya İthalatı Gerçekleşip de Herhangi Bir Nedenden Dolayı İhracı Gereken Mallar 32. İhraç edilecek herhangi bir malın ticari nitelik arz etmediğine Bakanlığın kanaat getirmesi veya ithali gerçekleşen herhangi bir malın bozuk olması ve/veya isteğe uygun evsafta bulunmaması hallerinde, böyle malların menşeine iade edilmesi veya Bakanlığın uygun göreceği şartlarla Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne muhatap bir yazı ile ve/veya ihraç izni onayı ile ihracı yapılabilir.

BEŞİNCİ KISIM
Geçici İthalat Ve Geçici İhracatın Düzenlenmesi

Geçici İthalat Ve Geçici İhracat Uygulama Esasları 33. Üçüncü ülkeler veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılacak geçici ihracat ile bu ülkelerden yapılacak geçici ithalatlar aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:
(1) Üçüncü ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ham ve/veya yarı mamül ve/veya mamül haldeki malın işlem görmesi veya işlemde yer alması amacıyla geçici olarak ithali ve söz konusu işlemden sonra üçüncü ülkeye döviz karşılığı ihracı,

(2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ham ve/veya yarı mamül ve/veya mamül haldeki malın işlem görmesi veya işlemde yer alması amacıyla geçici olarak ithaline ve söz konusu işlemden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne Türk Lirası veya üçüncü ülkelere döviz karşılığı ihracı,

(3) Üçüncü ülkelerden ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden ithal edilecek ve üretime doğrudan veya dolaylı katkı sağlayacak makine ve teçhizatın geçici ithali ve geçici ithal süresi sonunda ithal edildiği ülkeye ihracı,

(4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne veya üçüncü ülkelere ham ve/veya yarı mamül ve/veya mamül malın işlem görmesi veya işlemde yer alması amacıyla geçici ihracı.

Ham Ve/Veya Yarı Mamül Veya Mamül Mal İle Makine Ve Teçhizatın Geçici İthal İzni İle Getirilmesi 34. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde faaliyet gösteren özel veya tüzel kişiler ham ve/veya yarı mamül ve/veya mamül haldeki mal ile makine ve teçhizatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne geçici ithal izni ile getirebilirler.

(2) İthalatçı geçici olarak ithal ettiği malın tümü için (makine ve teçhizat hariç) Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne malın normal gümrük vergisi kadar tutarda banka garantisi verir.

(3) Geçici ithal ile ithal edilen ham ve/veya yarı mamül malların ne tür mala dönüşeceği, dönüşüm sonrası elde edilecek mal ve fire miktarı Sanayi Dairesi ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından hesaplanabilir ve hesaplama sonucunda kalan miktarın ihracı Bakanlık tarafından koşula bağlanabilir.

(4)

(5) Geçici ithalat ile ithalatı yapılan ham ve/veya yarı mamül ve/veya mamül mal dönüştüğü şekilde veya ithal edildiği şekilde ithal tarihinden itibaren azami altı ay içerisinde ihraç edilir.

Yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen koşulun azami altı ay içerisinde yerine getirilmemesi halinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi ithalatçının teminatına el koyar, normal gümrükleme işlemi yapar ve ithalatçıya bundan böyle geçici ithal izni verilmeyebilir.

(6) Geçici ithalatı yapılıp süresi içerisinde ihraç edilecek malın ihracatçı tarafından ihraç izni üzerinde gösterilen fiyatı Bakanlık tarafından onaylanabilir veya yeni ihraç fiyatı belirlenebilir.

Geçici İhraç Edilecek Mallara Uygulanacak İşlemler
35. (1)
(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne veya üçüncü ülkelere Bakanlığın uygun göreceği şartlarla Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne muhatap bir yazı ile; geçici olarak ihraç edilecek herhangi bir mamül malı, yarı mamül malı ve ham maddeyi veya tamire gidecek herhangi bir malı tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ithalini sağlamak amacıyla Ticaret Dairesi ve Sanayi Dairesi’nin uygun göreceği geçici ihracata konu malın kıymetinden fazla veya daha az olabilecek miktarda bir banka garantisini Gümrük ve Rüsumat Dairesi ihracatçıdan alabilir.
Ancak, işlenmek veya şekil değiştirmek üzere geçici olarak ihraç edilen yarı mamül mal veya ham maddenin tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne böyle yarı mamül mal veya ham madde üzerinde yapılan değişiklik veya işlemden dolayı meydana gelecek ve Sanayi Dairesi tarafından saptanacak fire miktarının düşürülmesinden sonra kalacak malın getirilmesi Bakanlık tarafından koşula bağlanabilir.

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen esaslara uymayan gerçek veya tüzel kişilerin bu madde kuralları bakımından gerçekleştirecekleri ithalat veya ihracatlara izin verilmeyeceği gibi yatırdıkları banka garantileri de hazineye irat olarak intikal ettirilir.

Kayıt Tutulması
36. Gümrük ve Rüsumat Dairesi bu Tüzükle Bakanlık tarafından geçici ithaline veya geçici ihracına izin verilen her türlü emtia için miktar ve kıymet olarak ayrıntılı kayıt tutar ve bu kayıtları talep etmesi halinde Bakanlığa verir.

Bankalara Verilen Yetkinin Alınması 37. (1)
(2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üçüncü ülkeler veya liberasyondaki malların ithalatında bankalar bu Tüzük kurallarını ve Bakanlığın çıkaracağı emirname ve genelge kurallarını aynen uygulamakla yükümlüdürler.

Bu Tüzük, emirname ve genelge kurallarına, Bakanlığın sözlü ve yazılı uyarılarına rağmen aykırı hareket eden bankaların Bakanlık tarafından verilen yetkileri bir yıla kadar geçici olarak geri alınabilir.

Kalite Ve Standart Aranması Zorunluluğu 38. (1)

(2) Bakanlık her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinden önce ithali veya ihracı yapılacak her malda, kalite ve standart uygunluğu arayabilir.
Ancak, Bakanlık hangi malda kalite ve standart uygunluğu aranacağını önceden Resmi Gazete ve basın yolu ile kamuoyuna duyurur.

Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca yapılması öngörülen duyuruda belirtilen tarihten itibaren bu Tüzüğe ekli Dördüncü Cetvel’de yer alan mallarda ön izin ve/veya uygunluk belgesi düzenleme yetkisine haiz olan ilgili Bakanlık veya meslek kuruluşları Bakanlık tarafından belirtilen kalite ve standartı arar. Bu Tüzüğe ekli Dördüncü Cetvel’de yer alan mallar dışında kalan mallarda ise Bakanlık tarafından belirlenen kalite ve standartlar aranır veya Bakanlık tarafından bu kalite ve standartlara uyulması koşuluyla ithal veya ihraç izni düzenlenebilir.

Yürürlükten Kaldırma
06.04.1993
RG. 35
EK III
AE. 135,
07.06.1993
RG. 54
EK III
AE. 256,
09.07.1993
RG. 66
EK III
AE. 317,
28.09.1993
RG. 97
EK III
AE. 452,
12.11.1993
RG. 117
EK III
AE. 548,
15.02.1994
RG. 18
EK III
AE. 94,
29.07.1994
RG. 84
EK III
AE. 381,
06.04.1995
RG. 49
EK III
AE. 251,
18.03.1996
RG. 35
EK III
AE. 224,
24.04.1996
RG. 48
EK III
AE. 365,
14.05.1997
RG. 49
EK III
AE. 356,
21.11.1997
RG. 130
EK III
AE. 802,
16.07.1998
RG. 76
EK III
AE. 385,
29.07.1998
RG. 80
EK III
AE. 402,
24.03.1999
RG. 36
EK III
AE. 116,
19.11.1999
RG. 157
EK III
AE. 716,
39. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak “İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü” altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin “İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) Tüzüğü” ve bu Tüzük altında yapılan emirnameler ile “Geçici İthalat ve Geçici İhracat Tüzüğü” yürürlükten kalkar.

15.02.2000
RG. 22
EK III
AE. 97,
13.03.2000
RG. 32
EK III
AE. 136,
29.03.2000
RG. 40
EK III
AE. 172,
21.02.2001
RG. 21
EK III
AE. 111,
18.07.2001
RG. 72
EK III
AE. 415,
10.06.2002
RG. 64
EK III
AE. 372,
20.06.2003
RG. 68
EK III
AE. 436,
14.10.2003
RG. 133
EK III
AE. 728,
23.07.2004
RG. 106
EK III
AE. 418,
05.10.2004
RG. 144
EK III
AE. 558,
29.12.2004
RG. 200
EK III
AE. 733,
10.10.2005
RG. 172
EK III
AE. 585,
04.05.2007
RG. 78
EK III
AE. 329,
10.12.2007
RG. 217
EK III
AE. 869,
08.01.2008
RG. 5
EK III
AE. 40,
14.02.2008
RG. 29
EK III
AE. 138,

28.04.2008
RG. 75
EK III
AE. 335,
16.06.2008
RG. 113
EK III
AE. 449,
15.08.2008
RG. 153
EK III
AE. 622,
22.06.1995
RG.82
EK III
AE. 434,
27.09.1995
RG. 118
EK III
AE. 638,
23.10.1998
RG. 116
EK III
AE. 585,
25.09.1998
RG. 101
EK III
AE. 513,
18.10.1983
RG. 78
EK III
AE. 400,
06.09.1985
RG. 81
EK III
AE. 425

Yürütme Yetkisi 40. Bu Tüzük, Ticaret işleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür.
Yürürlüğe Giriş 41. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
BİRİNCİ CETVEL
(MADDE 4)
K.K.T.C.
Ticaret Dairesi Müdürlüğü

İTHALATCI – İHRACATCI BELGESİ NO:
İsim ve Ünvan : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresi : ………………………………………………………………………………………………………..
Tel. No. : ………………………………Teleks No …………………………….Fax No………………..
Faaliyet Sektörü : Tarım Sanayi / Ticaret / Turizm / Hizmet
Meslek Kuruluşu : ………………………………………………..
Sicil Kayıt No : ………………………………………………..
Uyruğu : ………………………………………………..
Olan: ………………………………………………………………………………………………………………………….’ne

: …………………………………………………………………………….. tarihine kadar

Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası kuralları uyarınca K.K.T.C. Devletinde ithalatçı ve ihracatçı olarak faaliyette bulunma yetkisi verilmiştir.

Belge Sahibi ve/veya Firma ile ilgili bilgiler.

Firmanın İsim veya Ünvanı : ……………………………………………………………………………………………….
Müdür veya Yöneticinin İsmi : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Firmamıza ait Dış Ticaret işlemlerinin yapılması esnasında
Evrakları imzalamaya yetkili kılınan şahıs veya şahısların

Adı-Soyadı Kimlik Kartı No: TC Kimlik Kartı No: İmza:
1. ………………………… ……………………………….. ………………………………… ……………………………..
2. ………………………… ……………………………….. ………………………………… ……………………………..
3. ………………………… ……………………………….. ………………………………… ……………………………..

İşlemleri takibetme ve evrakları almada yetkili kılınan şahıs veya şahısların

Adı-Soyadı Kimlik Kartı No: TC Kimlik Kartı No:
1. ……………………………………. ………………………………………….. …………………………………
2. ……………………………………. ………………………………………….. …………………………………
3. ……………………………………. ………………………………………….. …………………………………

Bu belge resmi işlemlerde kimlik kartı ile ibraz edilecektir.
Ticaret Dairesi Müdürlüğü
İmza ve Mühür
İKİNCİ CETVEL
(MADDE 7)
ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN BAKANLIĞIN
ONAYI İLE İTHAL EDİLECEK
MALLARIN LİSTESİ
I – TARIMSAL GİRDİLER
1. Tarım girdileri, ambalaj malzemeleri ve yükleme araçları ile bunların aksamları.
2. Her türlü tarımsal tohum.
3. Zirai ilaçlar.
4. Veteriner ilaçlar ve malzemeleri.
5. Suni gübre (Türkiye Cumhuriyeti Devletinden temin edilemeyenler) ve kompozeler.
6. Damızlık hayvan ve damızlık yumurtalar.
II – SAĞLIK SEKTÖRÜ
1. Tıbbi ilaç, tıbbi ilaçların üretim girdileri ve yatırım malları ve aksamları, tıbbi malzeme, klinik ve laboratuvar gereksinimi tıbbi alet ve gereçler (ambalaj malzemeleri dahil), optik alet ve cihazları.
2. Diğer tıbbi alet ve cihazları.
3. Sağlık nedeniyle kullanılması gerekli olan bandajlar, özel yapılmış varis çorapları, özel imal edilmiş ortopedik ayakkabılar, doğum kontrol malzemeleri ile diğer sağlık malzemeleri.

4.

5. Diş macunu, diş parlatıcıları, diş fırçası, sabun, şampuan ile balsamlar, toz, krem ve sıvı halindeki deterjanlar ile dezenfektanlar.
Kozmetik ve kozmetik ürünleri.

III – GIDA MADDELERİ
1. Her türlü süt ve süt mamülü ürünleri.
2. Katı ve sıvı haldeki yağlar.
3. Tüm meyveler ve sebzeler (kuru ve dondurulmuş olanlar dahil).
4. Zeytin.
5. Tüm un ve simit malzemeleri (makarna dahil).
6. Dondurmalar ve kremalar.
7. Alkollü ve alkolsüz içkiler.
8. Tütün ve tütün ürünleri.
9.
10.
11. Her türlü et, kanatlı hayvan etleri, balıklar ve etleri ile bu ürünlerden mamül her türlü ürün ve sakatatları ile konserveleri (her ne şekilde hazırlanmış olursa olsun).
Çocuk mamaları.
Dondurulmuş patates.

IV – EĞİTİM VE BASIN YAYIN MALZEMELERİ
1.
2. Eğitici, öğretici ve kültürel yayınlar.
Matbaa makineleri, aksamları ve diğer tüm matbaa girdileri ve malzemeleri.

V- SANAYİ VE TURİZM YATIRIM MALLARI VE SANAYİ GİRDİLERİ
1. Gıda Sanayi hammaddeleri
(A) Ekmek, hellim, peynir mayaları, yoğurt mayaları, yoğurt peynir kültürleri.
(B) Yemeklik yağ, margarin ve tereyağı üretim girdileri ve yatırım malları ve aksamları.
(C) Bisküvi sanayi üretim girdileri.
(Ç) Hamur kabartma malzemeleri.
(D) Nişasta.
2. Un ve süt ürünleri sanayi yatırım malları ve aksamları ile ambalaj malzemeleri.
3. Likit petrol gazı, gaz tüpleri, lüks tipi aydınlatma cihazları ve aksamları ile soba fitilleri.
4. Hayvan yem üretim girdileri, yatırım malları ve aksamları.
5. Yatırım projeleri ile ilgili Bakanlıklarca onaylanan tüm yatırım malları.
6. Mevcut çalışabilir durumdaki tesisler için gerekli aksam ile parçaları ve onaylanmış ek yatırımlar.
7. Yeni ilave veya yenileme yatırım projeleri Turizm işleriyle görevli Bakanlık tarafından onaylanan otel, otel apartman, tatil köyü ve benzeri turistik konaklama tesislerinde kullanılacak tüm yatırım malları.
8. Turistik konaklama tesislerinde kullanılacak makine, tesisat ve teçhizat aksamları ile parçaları.
9. Deterjan, şampuan, sinek ilâcı ve sinek hapları ve diğer temizlik malzemesi üretim girdileri.
10. Lâstik kaplama girdileri (kaplanacak lâstik dahil).
11. Meşrubat sanayi girdileri (Narenciye üsare konsantreleri hariç).
12. Madeni yağ üretim girdileri ve ambalaj malzemeleri.
13. Dokuma çorap ve trikotaj sanayi üretim girdileri.
14. Soğuk kalay.
15. Plastik levhalar ile renkli viniler.
16. Balata imali ile ilgili üretim girdileri.
17. Çanta, valiz, örme ipten mamül turistik çanta sanayi girdileri.
18. Akü sanayi girdileri.
19. Çikolata, dondurma, marmelat ve diğer şekerleme sanayi girdileri.
20. Krem karamel, jöle, custard powder girdileri.
21. Çips üretim girdileri.
22. Gıda sanayi yağları.
23. Doğal sentetik kauçuk.
24. Tuvalet kağıdı (rolo halinde).
25. Hijyenik kadın bağı girdileri.
26. Jaluzi üretim girdileri.
27. Plastik sanayi üretim girdileri.
28. Alkollü içki sanayi üretim girdileri.
(şişe, ve baskılı etiketler dahil).
29. Tütün sanayi girdileri.
30. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, gazocağı, elektrik süpürgesi, air conditioner, yağlı ısıtıcılar, sobalar ve benzerleri ile bunların yedek aksam ve parçaları.
31. Fişenk sanayi üretim girdileri.

VI. İNŞAAT SEKTÖRÜ
1. Çimento ve beyaz çimento.
2. Her nevi kireç alçı, tuğla ve kiremit.
3. Asbest ihtiva eden mamüller. (Asbest ihtiva eden her türlü yedek aksam hariç)
VII. PATLAYICI MADDE VE HAMMADDELER
1. Kibritler.
2. Gaz halinde karbon dioksit.
3. Petrol ve petrolden elde edilen katı yağlar, asfalt yapmakta kullanılan zift, tabii asfaltlar ve asfalt yapımında kullanılan parçalanmış taşlar ve kumlar.
VIII. NAKİL ARAÇLARI İLE TARIM ARAÇLARI
1. Motorlu ve motorsuz kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile aksam ve gereçleri.
2.

3. Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçları yedek parçaları, aküleri, iç ve dış lastikleri ile yağları ve kaplama lastikleri dahil.
Elektrikli veya akülü bisiklet.
4. Her türlü toprak işleme, tohum ekme, gübreleme, ürün toplama alet ve makineleri ile aksamları.
5. Tarımsal ilaçlama makine ve aletleri ile aksamları.
6. Tarımsal traktör, biçer döver, biçer bağlarlar, tarımsal su ve dalgıç motorları, sondaj makineleri ve türbinleri ile aksamları.
7. Her tip asansör ve yedek aksamları.
8. Kaldırma cihaz ve aksamları.
9. Jeneratör ve yedek parçaları.
IX. DİĞER MALLAR
1. Sinek hapları ve makineleri ile koiller ve benzerleri.
2. Yangın söndürme cihazı ve aksamları.
3. Mamül halindeki polipropilen cuval (torba) ve polipropilen cuval (torba) imalinde kullanılmak amacıyla ithal olunacak elyaf veya iplikler ve bu elyaf veya ipliklerden üretilen mensucat.
4. Oyuncak tabanca ve tüfekler.
ÜÇÜNCÜ CETVEL
(MADDE 16)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NDEN BAKANLIĞIN ONAYI İLE İTHAL EDİLECEK MALLARIN LİSTESİ
1. Yaş meyve ve sebze.
2. Her türlü et, kanatlı hayvan etleri, balıklar ve etleri ile bu ürünlerden mamül her türlü ürün ve sakatatları ile konserveleri (her ne şekilde hazırlanmış olursa olsun).
3. Sıvı ve katı yağlar.
4. Süt ve süt ürünleri.
5. Zeytin.
6. Yatırım malları.
7. Tuğla.
8. Kireç
9. Alçı.
10. Çimento.
11. Toz krem ve sıvı halindeki deterjanlar.
12. Şampuan.
13. Kaplama lastikler.
14. Akümülatörler.
15. Fıçı biralar.
16. Her tip asansör ve yedek aksamları
17. Kaldırma Cihazı ve aksamları
18. Jeneratör ve yedek parçaları
19. Her tür gaz tüpleri.
20. Yangın söndürme cihazı ve aksamları.
21. Dondurma ve kremalar.
22. Petrol ve Petrolden elde edilen katı yağlar, asfalt yapmakta kullanılan zift, tabii asfaltlar ve asfalt yapımında kullanılan parçalanmış taşlar ve kumlar.
23. Likit petrol gazı.
24. Dondurulmuş patates.
25. Mamül halindeki polipropilen cuval (torba) ve prolipropilen cuval (torba) imalinde kullanılmak amacıyle ithal olunacak elyaf veya iplikler ve bu elyaf veya ipliklerden üretilen mensucat.
26. Oyuncak tabanca ve tüfekler.
27.Asbest ihtiva eden mamüller. (Asbest ihtiva eden her türlü yedek aksam hariç)
28.Elektrikli veya akülü bisiklet.
29.

Motorlu araçlarda kullanılacak emniyet kemerleri.

 

DÖRDÜNCÜ CETVEL

(MADDE 8)

ÖN İZNE TABİ MALLAR

A- Tarım ve Hayvancılık işleriyle görevli Bakanlıktan ön izin alınması gerekli mallar :
1. Canlı hayvanlar (akvaryum balıkları hariç) damızlık hayvanlar, damızlık ve sofralık yumurtalar
2. Ham küçükbaş ve büyükbaş hayvan derileri
3. Her türlü tahıl, zirai tohumlar, un, kepek, irmik (simit)
4. Zirai ilaçlar, veteriner ilaçları ve haşare ilaçları
5. Tabii ve suni gübreler, her türlü toprak
6. Hayvan yemleri ve hammaddeleri
7. Canlı ağaçlar, fidanlar, fideler, saksı bitkileri ile kesme çicekler, aşı kalemleri ve aşı gözleri
8. Sinek hapları, koilleri ve spreyler
9. Taze veya soğutulmuş su ürünleri
10. Süt ve süt ürünleri
11. Et ve et ürünleri
12. Motorlu ve zincirli testere

B- Sağlık işleriyle görevli Bakanlıktan ön izin alınması gerekli mallar :
1. Tıbbi müstahzarat (ilaç ve hammaddeler)
2. Afrodiziyak (seks ilaçları)
3. Tıbbi malzemeler
4. Tıbbi alet, cihaz ve aksamları
5. Toz, krem ve sıvı halindeki deterjanlar
6. Şampuan
7. Elektronik sigara ve nikotin içeren kartuşlar
8. Bisküvi, çikolata, kekler ve şekerlemeler
9. Tütün ve tütün mamülleri
10. Donmuş veya dondurulmuş su ürünleri ve sebzeler (patates dahil)
11. Süt ve süt ürünleri
12. Kozmetik
13. Et ürünleri
14. Çay
15. Muhtelif gıda takviyesi
16.Gıda maddeleri ve işlenmiş içme suyu ile temas eden veya gıda maddelerinin ve işlenmiş içme sularının paketlenmesi, ambalajlanması veya şişelenmesinde kullanılan plastikten üretilmiş madde ve malzemeler ile bunların hammaddeleri (plastik kasa ve hammaddeleri hariç)
Besin katkı maddeleri, mamül katkılı besinler ile diğer besin/gıda maddeleri
C- İçişleri ile görevli Bakanlıktan ön izin alınması gerekli mallar:
1. Müstahzar patlayıcı maddeler (kibritler ve çakmak taşları hariç)
2. Şenlik fişenkleri
3. Oyun Makineları (videogames ve T.V. gamesler dahil)
4.Paintball silahları
5. Motorlu araçlarda kullanılacak emniyet kemerleri

Ç- Savunma işleriyle görevli Bakanlıktan ön izin alınması gerekli mallar:
1. Harp silahlarıyla bunların aksam ve malzemeleri
2. Harp araçlarıyla bunların aksam ve malzemeleri
3. Gaz maskesi ve aksamları

D – Ulaştırma işleriyle görevli Bakanlıktan ön izin alınması gerekli mallar :
1. Gemi, uçak ve benzerleri

E– Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından Uygunluk Belgesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) onay alınması gerekli mallar:
1. Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aygıtlar (Elektrikli veya Akülü Bisikletler dahil) ve Elektrikli El Aletleri:
“Uygunluk Belgesi işlemleri;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal edilecek ürünler için proforma fatura veya fatura, standarda uygunluk belgesi, menşe şahadetnamesi, ürün katoloğu ve taşınabilir büyüklükteki ürünler için numune sunulacaktır. Ürünlerin tetkiki için ilgili gümrük kapısından veya antreposundan veya deposundan Elektrik Mühendisleri Odası tarafından numune veya numuneler istenebilir.
İstenen numune veya numuneler ithalatçı tarafından ilgili gümrük kapısından veya antreposundan veya deposundan tutanak karşılığı alınıp Elektrik Mühendisleri Odası’na teslim edilecektir. İnceleme ve test işlemleri sonucunda Uygunluk Belgesi verilmesi uygun görülen ürünler Ticaret Dairesi’ne yazılı olarak bildirilecek, uygun bulunmayan malzemeler ve onaylanmama gerekçeleri de aynı yazıda yer alacaktır. Tüzük’te belirtilen kurallara uymadığı için Uygunluk Belgesi alamayan ürünler ithal edildiği ülkeye geri gönderilecek veya imha edilecektir.
Elektrik Mühendisleri Odası, numunesi alınıp uygunluk belgesi verilen ürünler için yeniden numune almadan uygunluk belgesi verebilir. Ayrıca gerekli gördüğü zaman önceden uygunluk belgesi almış ürünlerden yeniden numune isteyebilir. Aynı proforma-fatura veya fatura üzerinde uygunluk belgesi almış ve uygunluk belgesi alamamış ürünler bulunuyorsa söz konusu evraktaki uygunluk belgesi alan ürünler dikkate alınır ve onaylanır.
Bir ithalatçı; herhangi bir ürünün bu Tüzük kurallarına uygun olup olmadığı konusunda Elektrik Mühendisleri Odasına proforma fatura veya fatura sunmadan yalnızca dilekçe ve numune sunarak görüş isteyebilir. Söz konusu ürünün Tüzük kurallarına uygunluğu tespit edilirse ithalatçıya Elektrik Mühendisleri Odası tarafından Ön Uygunluk yazısı verilir. Bu yazı ürünün ithali aşamasında Uygunluk Belgesi başvurusunda göz önünde bulundurulur.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aygıtlar (Elektrikli veya Akülü Bisikletler dahil) ve Elektrikli El Aletleri için uygulanacak Yerel Kurallar, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından tespit edilerek en az iki yerel gazetede iki gün yayınlanır ayrıca İthalat aşamasında
Elektrik Mühendisleri Odası’na sunulan proforma-fatura veya faturalarda belirtilen fiyatlar konusunda Elektrik Mühendisleri Odası Ticaret Dairesi’ne tavsiye niteliğinde yazılı öneri verebilir.
Proforma-Fatura veya Faturada belirtilen malzemelerin fiyatları üzerinden, Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aygıtlar (Elektrikli veya Akülü Bisikletler dahil) ve Elektrikli El Aletleri çizelgelerine bağlı olarak;
Alçak gerilim Elektrik malzemeleri için %0,4 (Binde Dört)
Elektrik Aygıtlar (Elektrikli veya Akülü Bisikletler dahil) için %0,15 (Binde Bir Buçuk)
Elektrik El Aletleri için %0,2 (Binde İki)
oranında olmak üzere (Birim fiyatı 5,000 (Beş bin) Amerikan Doları’nın üzerinde olan Elektrikli Aygıtların ücret hesabı 5,000 (Beş bin) Amerikan Doları olarak uygulamaya alınacaktır.) Elektrik Mühendisleri Odası tarafından makbuz karşılığı ücret alınır.
Proforma fatura veya fatura sunulmadan yalnızca numune veya numuneler sunularak uygunluk araştırması istenmesi durumunda Elektrik Mühendisleri Odasının alacağı ücret benzeri ürünlerin ithal fiyatları baz alınarak belirlenir.
Herhangi bir ön izin raporu için talep edilecek ücret, asgari ücretin %2.5’inden az olmayacaktır ayrıca daha önce Uygunluk Belgesi müracaatı yapıp, izin alınan Proforma-Fatura veya Faturada belirtilen fiyatlar, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin uyguladığı fiyatlardan farklı ise önceden verilen izin karşılığı alınan ücret yeniden gözden geçirilerek aradaki fark talep edilir. Sözkonusu ücretler Elektrik Mühendisleri Odası’na makbuz karşılığı ödenmeden Uygunluk Belgesi verilmez.

2. Yüksek gerilim elektrik malzemeleri (66 kv ve üstü gerilimlerde kullanılan malzemeler) ile orta gerilim elektrik malzemeleri (1 kv üstündeki gerilimlerde kullanılan malzemeler) ön izin koşulundan bağımsızdırlar. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından öngörülen koşulları sağlayan malzemeler KIB-TEK’in onayı ile ithal edilebilir.
Alçak gerilim elektrik malzemelerin (1 kv ve altındaki gerilimlerde kullanılan malzemeler) ithali için ön izin gerekir. KIB-TEK’in kendi kullanımı için ithal edeceği alçak gerilim elektrik malzemleri ile Telekomünikasyon Dairesi’nin kendi kullanımı için ithal edeceği telefon tesisatı ve santral malzemeleri ön izin koşulundan bağımsızdır.

3. İthal edilecek elektrik malzemeleri, elektrikli aygıt (Elektrikli veya akülü bisikletler dahil) ve elektrikli el aletlerinin BS (British Standart) uygunluğu belgelerle kanıtlanmalıdır. Ticari nitelik taşımayan kişisel ve ev ihtiyaçlarında kullanılan elektrikli aygıt ve elektrikli el aletleri için (ticari işyerinin bir parçası olan elektrikli aygıt ve elektrikli el aletleri hariç) ön izin ve ithal izni koşulu aranmadan ithalatları gerçekleştirilebilir.
BS (British Standart) standartlarına uygunluğu belgelenen malzemelerin aynı zamanda yerel kuralları (uygunluk belgesi verecek makamın aradığı koşulları) da sağlaması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithaline izin verilir. Doğrudan BS (British Standart) esas alarak üretim yapılmamışsa, BS (British Standart) eşdeğeri olan IEC (International Electrotechnical Commision) veya EN (European Norms) gibi uluslararası bir standarda uygunluk kanıtlanmalıdır. Herhangi bir ulusal standarda uygun olarak üretilen malzemelerin, ilgili olduğu BS (British Standart) veya EN (European Norms) eşdeğerliği belgelendirilmelidir.
Standartlara uygunluk belgeleri doğrudan ilgili standart kuruluşundan alınabildiği gibi uluslararası saygınlığa sahip olduğu kanıtlanan test laboratuvarlarından da sağlanabilir. Özel imalat gerektiren ve devamlı olarak model değiştiren belirli bir standart belgesi olmayan ürünlere (özel tasarımlı bir element, abajur, aplik gibi) yerel kuralları (uygunluk belgesi verecek makamın aradığı koşulları) sağlaması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithaline izin verilir.

F- Turizm işleri ile görevli Bakanlıktan ön izin alınması gerekli mallar:
1. Her türlü kumar makineleri (Maliye işleriyle görevli Bakanlığın yazılı görüşünü almak kaydı ile ve her halükarda kumarhane izni alındıktan sonra)
G- Kültür işleri ile görevli Bakanlıktan ön izin alınması gerekli mallar:
1. Eski eser niteliği taşıyan mallar
H- Çalışma işleri ile görevli Bakanlıktan ön izin alınması gerekli mallar:
1. Her tip asansör ve yedek aksamları
2. Kaldırma cihaz ve aksamları
3. Buhar kazanı ve buhar ihtiva eden kaplar
4. Basınçlı hava deposu
5. Kaldıraç, zincir, halat, vinçler ve teleskopik forkliftler

I- Bayındırlık işleri ile görevli Bakanlıktan ön izni alınması gerekli mallar:
1. Her türlü haberleşme cihazı, alet ve aksamları
2. Telefax ve malzemeleri
3. Telex makineleri ve malzemeleri

İ- Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Bölüm Müdürlüğü’nden ön izin alınması gerekli mallar:
1. Yangın söndürme cihazları ve yangın söndürme amaçlı kullanılacak tüm ekipmanlar ile içerikleri

BEŞİNCİ CETVEL
(MADDE 24)
ÖN İZNE BAĞLI İHRAÇ MALLARI
A- Tarım ve Hayvancılık işleriyle görevli Bakanlıktan ihraç ön izni alınması gerekli mallar :
1. Hububat ve mamülleri:
(A) Buğday
(B) Arpa
(C) Yulaf
(Ç) Her türlü un
2. Hayvan yemleri:
(A) Harup (bütün, öğütülmüş, çekirdek)
(B) Burçak
(C) Diğer her türlü hayvan yemleri.
3. Canlı hayvan ve ürünleri:
(A) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ve bunların taze, soğutulmuş ve dondurulmuş etleri.
(B) Her tür ve kalitede (ham, yarı mamül, mamül) küçükbaş hayvan derileri.
(C) Yapağı (yün)
B- Doğal Kaynaklar işleriyle görevli Bakanlıktan ihraç ön izni alınması gerekli mallar:
1. Madenler.
(A) Demir pritler
(B) Bakır cevheri, konsantreleri ve curufu (concentrate ve coment)
(C) Ham alçı taşı
C- Sağlık işleriyle görevli Bakanlıktan ihraç ön izni alınması gerekli mallar:
1. Tıbbi müstahzar, tıbbi malzeme ve kozmetikler.
Ç- Kültür işleriyle görevli Bakanlıktan ihraç ön izni alınması gerekli mallar:
1. Eski eser niteliği taşıyan mallar

ALTINCI CETVEL
(MADDE 10,12)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
TİCARET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: …………………………..
Tarih : …………………………..

ÖZEL İTHAL İZNİ
İZİN SAHİBİNİN

Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı : ………………………………………………………………………………………………….
Adres ve Telefon Numarası : ……………………………………………………………………………………………………….
İthalatcı Belgesi Numarası : ……………………………………………………………………………………………………….
Malın teslim şekli (FOB, CIF, CF, v.s.) : ………………………………………………………………………………………………..
Giriş Gümrüğü : ……………………………………………………………………………………………………….
Ödeme Şekli : ……………………………………………………………………………………………………….
Malın İsim ve Evsafı Malın Miktarı Malın Değeri Malın Getirileceği Ülke

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toplam Değer :
Rakam ile : ……………………………………………..
Yazı ile : …………………………………………………

Ticaret Dairesi Müdürlüğü
Mühür ve İmza

YEDİNCİ CETVEL
(MADDE 23,29)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
TİCARET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHRACAT TESCİL / LİSANS / RE-EKSPORT İZİN BELGESİ
Kayıt Numarası : ………………………………………
Müracaat Tarihi : ………………………………………
1. İhracatcı firmanın
İsim ve Adresi : ……………………………………………………………………..
Oda Sicil Kayıt No. : ………………………………………………………………
İhracatcı belgesinin numarası ve başlangıç tarihi : ………………………………………………………………………..
2. İhraç malının
a) Gümrük tarife ve istatistik numarası : …………………………………………………….
b) Cinsi, tipi ve kalitesi : ……………………………………………………………………………..
c) Üretim yılı : …………………………………………………………………………………………..
d) Miktarı : …………………………………………………
3. Birim satış fiyatı ve komisyon : (Türk Lirası ve Döviz)
(FOB)
(CF)
(CIF)
4. Değer Tutarı (Türk Lirası ve döviz) (FOB)
(CF)
(CIF)
5. Alıcı firmanın isim ve adresi : ……………………………………………………………………………………..
6. Komisyoncunun İsim ve adresi : ………………………………………………………………………………….
7. Alıcı memleket : ………………………………………………………………………………………………………..
8. Malın
a) Satış şekli (FOB, CF, CIF ve vadesiz, vadeli)
b) Ödeme şekli : (Akreditifli, vesaik mukabili, peşin ödeme, mal mukabili)
c) Akreditif bitiş tarihi : ……………………………………………………………………..
9. İhracatın hangi para karşılığı yapılacağı : …………………………………………………
10.Katı satışın yapıldığı tarih : …………………………………………………………………….
11.Malın ihraç tarihi : ………………………………………………………………………………..
12.Malın ihraç edileceği gümrük : ……………………………………………………………….

Yukarıda gösterilen bilgilerin satış mukavelesine uygun olduğunu beyan ederim.

Beyan Tarihi : …………………………………. İhracatcının İmzası : ……………………………………………..

NOT : İşbu beyannamede malın, mahsul yılı, miktarı, satış fiyatı, değer tutarı ve ihraç tarihi rakam ve yazı ile daktiloda yazdırılacaktır. Beyannameler üzerinde silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.

İLGİLİ MAKAMLARCA KULLANILACAKTIR

NOT: İşbu ihraç izni (60) gün süreyle geçerlidir.
Tescil / Lisans Numarası : …………………………………………………………………………………..
Tescil / Lisans Tarihi : ……………………………………………………………………………………….
Yukarıda müfredatı gösterilen malın ihracına müsaade edilmiştir.
Ticaret Dairesi Müdürlüğü
Mühür ve İmza
SEKİZİNCİ CETVEL
(MADDE 23,25)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
TİCARET DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KONSİNYE İHRAÇ İZNİ BELGESİ

Kayıt Numarası : ………………………………………………..
Müracaat Tarihi : ……………………………………………….

1. İhracatcı firmanın
İsim ve adresi : …………………………………………………………………………..
Oda ve Sicil Kayıt No. : …………………………………………………………..
İhracat belgesinin numarası ve tarihi : ……………………………………….
2. İhraç malının
a) Gümrük tarife ve istatistik numarası : ………………………………….
b) Cinsi, tipi ve kalitesi : ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
c) Üretim yılı : ……………………………………….
d) Miktarı : ……………………………………….
3. Ülkeye getirilmesi garanti edilen birim satış fiyatı ve
(FOB)
(CF)
(CIF)
4. Ülkeye getirilmesi garanti edilen kıymet : (FOB)
(CF)
(CIF)
5. İhraç malının konsinye olarak gönderildiği
firmanın isim ve adresi : …………………………………………………………………………………….
6. İhraç malının konsinye olarak gönderildiği komisyoncunun İsim ve adresi : ………………………………….
…………………………………………………………………..
7. Alıcı memleket : ………………………………………………………………………………………………………………………
8. Malın ihraç edildiği tarih : ………………………………………………………………………………………………………..
9. Malın ihraç edildiği gümrük : ……………………………………………………………………………………………………
Yukarda müfredatı kayıtlı malın Konsinyasyon suretiyle ihracatına müsaade edilmesini talep ederim.

Beyan Tarihi : …………………………………………… İhracatcının İmzası : ………………………………………

NOT : İşbu beyannamede malın, mahsül yılı, miktarı, satış fiyatı, değer tutarı ve ihraç tarihi rakam ve yazı ile daktiloda yazılacaktır. Beyannameler üzerinde silinti ve düzeltme yapılmayacaktır.

İLGİLİ MAKAMLARCA KULLANILACAKTIR

NOT : İşbu ihraç izni (60) gün süreyle geçerlidir.
Tescil Numarası : ………………………………………………
Tescil Tarihi : ……………………………………………………

Yukarda müfredatı gösterilen malın konsinyasyonu suretiyle ihracına müsaade edilmiştir.

(İLGİLİYE VERİLECEK NÜSHA) Ticaret Dairesi Müdürlüğü
Mühür ve İmza

DOKUZUNCU CETVEL
(MADDE 7,16)

……………………………………………………………………… BANKASI LTD.

İTHAL MÜSAADESİ NO : …………………………………………………………………………………………………
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDEN : …………………………………………………………………………………………………
ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN : …………………………………………………………………………………………………
TÜRKİYE TL. : …………………………………………………………………………………………………
İTHALATÇI BELGE NO. : …………………………………………………………………………………………………

İTHALİ İÇİN GEREKEN İŞLEM YAPILMIŞTIR.

TARİH : ……………………………………………………….. İMZA : ………………………………………………….