İthalatta alınan KDV Hakkında Açıklama

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MALİYE BAKANLIĞI

04.04.20014

Maliye Bakanlığı, Kamu Alacaklarının Tahsili Usülü Hakkında Yasa’nın verdiği tecil yetkisini kullanarak ithalatta alınan KDV’yi erteledi

İthalatta alınan KDV’ye 60 gün erteleme

Ülkemiz ekonomik koşullarının ve iş hayatının kolaylaştırılmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı önemli bir karar aldı. Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa’nın 42’nci maddesinin verdiği tecil yetkisini de kullanan Maliye Bakanlığı, belirli şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere ithalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV)’ni 60 günlüğüne erteleme imkanını getirdi.

Gelen talepler doğrultusunda bir süreden beridir çalışma yapan ve konuyu değerlendiren Maliye Bakanlığı yetkilileri, ilgili yasa tahtında 60 günü aşmayan süreyle KDV ödemelerinin tecil edilebilmesine olanak sağlanmasını kararlaştırdı.
Ekonomik koşulların iyileştirilmesi, piyasanın rahatlatılması ve ürün maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda, ithal edilen mallara gümrükleme esnasında hesaplanan katma değer vergisinin, 60 gün sonra alınması imkanı sağlanırken, bu uygulama ile tüketicilere daha uygun alım şartının yaratılması bekleniyor.

Bu amaçla, aşağıda belirlenen koşullar çerçevesinde tecil uygulaması yapılabilecektir.
1. Tecil uygulamasından yararlanmak isteyen ithalatçı belgesine sahip yükümlüler tecil taleplerini belirten bir dilekçe ve hazırlanan maktu bir tecil formu ile Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne başvuracaklardır. Tecil Komisyonu dilekçeleri inceleyerek tecil edilmeye uygun olup olmadıklarına karar verip uygun olanları onaylayacaktır.
2. Yükümlüler dilekçelerinde bir 31 Aralık 2014 tarihine kadar yapacakları tahmini ithalat bedeli üzerinden hesaplanacak katma değer vergisini belirtecek, tecil taleplerinin onaylanması üzerine bu tahmini miktarın en az 1/3’ü (üçte biri) tutarında bir miktar kadar teminat mektubunu Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ibraz edeceklerdir. Teminat mektubunun süresi her hal ve karda 31 Mart 2015 tarihine kadar geçerli olmak zorundadır. Dilekçede öngörülen katma değer vergisi miktarının aşılması halinde ithalatın yapıldığı tarihten sonraki 90 günlük süre için geçerli ek teminat mektubu şartı aranacaktır.
3. Yukarıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde İthal edilen mallar üzerinden hesaplanan katma değer vergisi diğer koşulların yerine getirilmesi halinde 60 günü aşmayan süreyle tecil edilebilir ve ithalatla ilgili belgelere katma değer vergisinin tecil edildiğine dair bir şerh düşülerek malın piyasaya sürülmesine izin verilecektir.
4. Tecil uygulaması, ithalatçı belgesi bulunan yükümlülere, ithal anında gümrüklenen ve katma değer vergisi ödenmesi gereken durumlarda uygulanacaktır. İthal edilen ve antrepoya konulan malların antrepodan çekilip gümrüklenmesi esnasında doğan katma değer vergisine tecil yapılmayacaktır. Motorlu araç, alkollü içki, sigara ve akaryakıt ithallerinde tecil işlemi uygulanmayacaktır.
5. Tecil uygulaması, Gümrük Beyannamesi (TİB 1) ile yapılan ithalatlarda uygulanacaktır. Yolcu beraberi ve buna benzer (TİB 1) formu kullanılma zorunluluğu olmayan ithalatlarda tecil işlemi uygulanmayacaktır. Ayrıca, gümrük ve katma değer vergisinin matrahında yükümlü ile anlaşılamayan ve ilgili miktarların depozito hesabına aktarılarak yapılan ithalatlarda da tecil uygulanmayacaktır. Tecil uygulamasının yapılabilmesi için her ithalat işleminde hesaplanan katma değer vergisi miktarının 1000 Türk Lirası’nın üstünde olması gerekmektedir.
6. Yükümlüler, ithalatın yapıldığı günü izleyen 60 (altmış) gün içerisinde tecil edilen katma değer vergisini Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödemekle yükümlüdürler. Tecil edilen katma değer vergisi miktarının süresi içinde ödenmemesi halinde Gelir ve Vergi Dairesi tarafından teminat mektubundan re’sen tahsil edilecektir. Bir takvim yılı içinde iki kez tecil edilen katma değer vergisini ödemeyen ve katma değer vergisi teminat mektubundan re’sen tahsil edilen yükümlüler aynı yıl içinde tecil haklarını kaybederler. Uygulamanın devamı halinde Tecil Komisyonu’nun uygun bulması koşulu ile tecil hakkını kaybeden yükümlülere tecil yapılabilecektir.
7. Tecil uygulaması 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecektir. Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık ekonomik koşulları gözönünde bulundurarak uygulamanın devam edip etmeyeceğine ve dönem dönem hangi mal gruplarına ve hangi ithalat türlerine katma değer vergisi tecil işleminin uygulanacağına karar verecektir.
8. Ödemeler, nakit, bankalardaki hesaplarımıza aktarma veya ödeme garantili çekle yapılabilecektir. İleri tarihli çeklerle ödeme kabul edilmeyecektir. Bankalardaki hesaplarımıza aktarma yolu ile yapılacak ödemelerde dekontun Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilerek makbuz alınması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı
Basın Bürosu